Jaarstukken 2016

Dit programma omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling, zowel stedelijk gericht als voor het buitengebied. Hierbij moet worden gedacht aan ruimtelijke plannen als structuurvisie en bestemmingsplannen en aan beleidsontwikkeling op het gebied van woningbouw. Daarnaast gaat het om prestatieafspraken met woningcorporaties, omtrent bouwgrondexploitatie, en om plannen voor natuur en landschap. Ook de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet valt onder dit programma. Ook het Omgevingsrecht maakt deel uit van dit programma. Dit betreft vergunningverlening en toezicht en handhaving op de beleidsvelden ruimte en bouwen.