Jaarstukken 2016

Algemeen

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt onder een verbonden partij verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel hebben in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Op grond van het BBV zijn decentrale overheden verplicht om verantwoording af te leggen over het gevolgde beleid en de financiële positie van de verbonden partijen. Via deze paragraaf wordt aan deze verplichting voldaan.

In deze paragraaf is rekening gehouden met de gewijzigde informatievoorschriften over verbonden partijen die op grond van het BBV verplicht is geworden. Hierdoor is het format voor begroting 2017 gehanteerd in plaats van het format van begroting 2016.
Op basis van dit format kan 2016 adequaat worden verantwoord.

Overzicht verbonden partijen

A. Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke organen)

GR

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Burgemeester (Dagelijks bestuur)

Bestuur,
stemrecht

2. Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

Collegelid (Dagelijks bestuur), Collegelid (Algemeen bestuur)

Bestuur,
Stemrecht

3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Burgemeester (Algemeen Bestuur)

Bestuur,
stemrecht

4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Brabant-Zuidoost (GGD)

Collegelid (Dagelijks bestuur)

Bestuur
stemrecht

5. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Collegelid (Algemeen Bestuur)

Bestuur
stemrecht

B. Vennootschappen en corporaties

Vennootschap / corporatie

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Brainport Development N.V.

Burgemeester (Stichting Brainport), burgemeester (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Bestuur,
stemrecht

2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Collegelid (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Stemrecht

3. Brabant Water N.V.

Collegelid (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Stemrecht

C. Stichtingen en verenigingen

Stichting / vereniging

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Stichting Bureau inkoop en aanbestedingen
Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Wethouder financiën in Algemeen Bestuur
Gemeentesecretaris in Dagelijks Bestuur

Bestuur,
stemrecht

D. Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Bestuursconvenant stedelijk gebied
Eindhoven 2013 (BSGE)

Burgemeester

Bestuur,
stemrecht

A1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Rechtsvorm

Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers aan de verbonden partij

Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij
De 21 gemeenten in de regio Eindhoven bundelen al jaren de krachten op een breed scala van onderwerpen. In de Regionale Agenda 2015-2018 wordt de unieke positie van onze regio benadrukt, zowel nationaal als internationaal. De regio wordt gekenmerkt als een 'daily urban system' waarbij sprake is van één gebied voor diensten, arbeid en huisvesting. In de Regionale Agenda 2015–2018 zetten de 21 gemeenten die de regio Eindhoven vormen, de lijnen uit waarlangs dat doel kan worden bereikt. Daarmee verandert het karakter van de samenwerking naar het doelgericht realiseren van gezamenlijk gestelde ambities.

Gerealiseerd beleid verbonden partij

De transformatie van de SRE naar de MRE is inmiddels voltooid en wordt vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe rolverdeling  en gewijzigde taken en verantwoordelijkheden van de regionale opgaven versus de opgaven met een (sub)regionaal c.q. lokaal karakter.
Het MRE ontwikkelt zich tot een bestuurlijk platform, dat het regionale (bestuurlijke) netwerk ondersteunt. Het richt zich op de totstandkoming van strategische programma's op de regionale schaal.

Binnen de Metropoolregio Eindhoven onderscheiden we: het Regionaal Platform, de Regioraad (als Algemeen Bestuur), het Dagelijks Bestuur, de werkplaatsen, de gesprekstafels, het portefeuillehoudersoverleg en de bijeenkomsten voor raadsleden.
De uitvoering van de Regionale Agenda is daarmee vooral een zaak van de gemeenten en de partners in het netwerk geworden.

In 2016 is het plan van aanpak van de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in het MRE vastgesteld.
Het Algemeen Bestuur brengt uiterlijk 1 juli 2017 verslag uit, met conclusies en aanbevelingen, aan de colleges en gemeenteraden.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
In 2016 is een bijdrage gedaan van € 363.465 (de algemene bijdrage, de bijdrage voor regionale projecten en bijdrage voor het Regionaal Historisch Centrum). Over het jaar 2015 is een afrekening ontvangen van € 70.374, waardoor de saldobijdrage over 2016 € 293.091 is.

Financiële risico's:
We zijn (mede)aansprakelijk voor financiële tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten. In 2016 is dit risico niet opgetreden.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 4,8 miljoen (per 31 december 2015: € 7,3 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2016 MRE)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 26,0 miljoen (per 31 december 2015: € 32,4 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2016 MRE)

Financieel resultaat van de verbonden partij

Het financieel resultaat over 2016 bedraagt € 350.000, exclusief eventuele mutatie voorziening reorganisatie SRE (over 2015: € 2,9 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2016 MRE)

A2. Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers aan de verbonden partij
Best, Boxtel, Schijndel, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren, Oirschot, Sint-Oedenrode, Oisterwijk, Nuenen, Son en Breugel.

Vestigingsplaats
Boxtel.

Visie op de verbonden partij

De GR WSD voert de Wsw uit voor 10 gemeenten die zich juridisch hebben verenigd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Vanaf 1 januari 2015 is er geen instroom meer mogelijk in de Wsw. De rechten en plichten uit de Wsw blijven wel bestaan voor de doelgroep die voor 1 januari 2015 onder de bepalingen van de Wsw viel. Om de huidige arbeidsparticipatie en vertrouwde werkomgeving van de doelgroep Wsw-ers te borgen, blijft de Wsw uitgevoerd worden door de GR WSD. De WSD heeft hiernaast een rol bij het ondersteunen en begeleiden van inwoners die een beroep doen op de Participatiewet naar (vormen van) arbeidsparticipatie op de reguliere arbeidsmarkt. Aanvullend hierop wordt de expertise van de WSD op lokaal niveau ingebracht ten behoeve van de integraliteit bij de beoordeling van hulpvragen in het sociaal domein.

Gerealiseerd beleid verbonden partij

De GR WSD heeft onderzocht wat voor type ondersteuning zij aan de doelgroepen uit de Participatiewet kan bieden voor de GR-gemeenten. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal uitvoeringsvarianten. Elke gemeente heeft vervolgens een keuze gemaakt voor een variant die het beste aansluit bij de wijze waarop de gemeente ondersteuning wil bieden aan doelgroepen uit de Participatiewet en binnen het sociaal domein.

Hiernaast is er uitvoering gegeven aan het ondersteunen en begeleiden van de Wsw-ers naar arbeidsparticipatie in een dienstbetrekking binnen een aangepaste of beschutte werkomgeving. Ook voor andere doelgroepen die onder de Participatiewet vallen geldt dat de WSD een rol kan hebben bij het bieden van ondersteuning en begeleiding naar vormen van arbeidsparticipatie.

Er is in 2016 al gestart met het intensiveren van de samenwerking tussen de gemeente en WSD op uitvoeringsniveau, waarbij de expertise van de WSD ingezet wordt bij de beoordeling en diagnose van ondersteuningsvragen van uitkeringsgerechtigden.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
Voor de uitvoering van de Wsw is de vanuit het Rijk ontvangen bijdrage die nodig is voor de financiering van de Wsw doorgesluisd naar het WSD. In 2016 is voor de uitvoering deze regeling € 3.596.500 bijgedragen aan het WSD.

Financiële risico's:
Alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten. In 2016 hebben deze risico's zich niet voorgedaan.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 27,2 miljoen (per 31 december 2015: € 25,4 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2016 WSD)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 5,39 miljoen (per 31 december 2015: € 3,58 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2016 WSD)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het exploitatieresultaat inclusief de stichting Blizo (blindenwerkplaats) bedraagt in 2016 € 3,48 miljoen (in 2015: € 2,08 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2016 WSD)

A3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers

Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij
VRBZO optimaliseert haar rendement met de juiste samenwerkingsverbanden en schaalgrootte. Uitgangspunt is de schaalgrootte van de regio Zuidoost-Brabant. VRBZO werkt primair samen met GGD Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de politie-eenheid Oost-Brabant. Stip op de horizon is een (deels) geïntegreerde organisatie van brandweer en gezondheid en een sterke inbedding van de gemeentelijke processen rond rampenbestrijding en crisisbeheersing. VRBZO streeft hierbij naar shared services. Om de capaciteit en continuïteit van incidentbestrijding, crisisbeheersing en risicobeheersing te verstevigen, wordt de samenwerking met Veiligheidsregio’s Brabant-Noord (VRBN) en Midden- en West-Brabant (MWB) geïntensiveerd. Samenwerking met VRBN ligt voor hand; de regionale politie-eenheid Oost-Brabant is territoriaal gelijk met de regio’s Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord.

Gerealiseerd beleid verbonden partij
In 2016 heeft definitieve besluitvorming plaatsgevonden over het uit de Toekomstvisie Brandweerzorg voortvloeiende personeels- en materieelspreidingsplan dat zijn financiële vertaling heeft gekregen via een wijziging van de begroting van de VRBZO 2016.

De herijking van het gemeentefonds in 2016 heeft ook zijn effect gehad op het taakveld openbare orde en veiligheid. Hieruit vloeide ook een aanpassing van de kostenverdeelsleutels tussen de deelnemende gemeenten.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
De verschuldigde algemene bijdrage voor 2016 bedraagt € 1.377.328. Daarnaast is over het jaar 2015 een afrekening ontvangen van € 103.499.

Financiële risico's:
Alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten. In 2016 hebben deze risico's zich niet voorgedaan.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 9,2 miljoen (per 31 december 2015: € 6,9 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 11,7 miljoen (per 31 december 2015: 14,6 miljoen).

(Bron: voorlopige jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het resultaat over 2016 bedraagt € 2,4 miljoen (over 2015: € 4,6 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

A4. Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke Regeling).

Deelnemers
Aangesloten zijn 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Vestigingsplaats
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij
De Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht de colleges van gemeenten die samen een Veiligheidsregio vormen, een gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden voor de uitvoering van de taken genoemd in die wet. De Wpg stelt verplicht een gemeenschappelijke regeling te treffen waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld.
De GGD draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de programma's publieke gezondheid en ambulancezorg. De GGD werkt intensief samen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).
De gemeente formuleert haar (gezondheids)beleid en stuurt de GGD vanuit dat kader aan. De GGD moet dan ook genoeg keuzevrijheid bieden en voldoende flexibel zijn om aan te sluiten op de lokale wensen. Maar de GGD moet ook bedrijfsmatig optimaal kunnen opereren om daarmee de risico's voor de gemeenten te minimaliseren.
De regionale positie vraagt er ook om dat de GGD anticipeert op de toekomst en meebeweegt met ontwikkelingen, nieuwe inzichten en nieuwe behoeften en wensen vanuit de samenleving. Verbeteringen en innovaties moeten geborgd zijn in de cultuur en werkwijze van de GGD.

Gerealiseerd beleid verbonden partij
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR):
Per 1 januari 2016 is de GR gewijzigd. De herziening van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) was hiervoor de directe aanleiding. Daarnaast is de GR meer afgestemd op de GR's van de andere verbonden partijen. Tot slot zijn er enkele inhoudelijke en technische wijzigingen doorgevoerd. In de aangepaste GR is de positie van de gemeenteraden ten opzichte van het bestuur van de GGD versterkt. Dit komt onder andere tot uitdrukking in een uitgebreide inlichtingen- en verantwoordingsplicht van het bestuur van de GGD richting colleges en raden.

Standaardisering:
Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen hebben de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen samenwerking gezocht op het gebied van planning en control, zowel ten aanzien van de procedure als van de inhoud. Dit heeft onder andere geleid tot standaardisering van de wijze van indexering.

Ambulancezorg:
Het GGD bestuur heeft eind 2016 een nieuw paraatheids- en spreidingsplan voor de ambulancezorg vastgesteld. Dit plan brengt een herschikking van standplaatsen met zich mee, een uitbreiding van het aantal ambulances en een uitbreiding van het ambulancepersoneel.

Bezuinigingsplan:
De GGD heeft haar bezuinigingsplan met betrekking tot de overheadkosten dat enige jaren geleden in gang is gezet, verder uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een korting op de inwonersbijdrage van gemeenten en het verlagen van de uurtarieven voor gemeentelijke contracttaken.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
De bijdrage in 2016 bedraagt € 455.922. De bijdrage is € 4.266 lager dan geraamd in verband met een lagere inwonersbijdrage
(AB besluit, € 3.819) en een afrekening over 2015 (€ 447).

Financiële risico's:
Alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten. In 2016 hebben deze risico's zich niet voorgedaan.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 3,0 miljoen (per 31 december 2015: € 2,4 miljoen) .
(bron: voorlopige jaarrekening 2016 GGD Brabant-Zuidoost)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 13,9 miljoen (per 31 december 2015: € 14,1 miljoen).
(bron: voorlopige jaarrekening 2016 GGD Brabant-Zuidoost)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het financieel resultaat in 2016 bedraagt € 275.000 (in 2015: € 52.000).
(bron: voorlopige jaarrekening 2016 GGD Brabant-Zuidoost)

A5. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers:
Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats:
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is opgericht op 31 januari 2013. De ODZOB is de uitvoeringsorganisatie van een gemeenschappelijke regeling van Provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten. De dienst heeft de juridische vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De omgevingsdiensten zijn opgericht, op basis van afspraken tussen Rijk, IPO en VNG, om de kwaliteit van de vergunningverlening aan bedrijven en het toezicht op deze (milieu)vergunningen en handhaving te verhogen. De omgevingsdienst is in eerste instantie een uitvoeringsorganisatie (ambtelijk adviseur van het bevoegd gezag). Daarnaast biedt zij op verzoek van de deelnemers ook ondersteuning op het gebied van beleid en innovatie.

Gerealiseerd beleid verbonden partij
Interne ontwikkelingen:

Naar aanleiding van het in 2015 uitgebrachte Arenarapport zijn binnen de ODZOB ontwikkelacties uitgevoerd binnen 4 lijnen: inhoudelijk,
bestuurlijk, relationeel, organisatorisch en strategisch. In 2017 vindt een follow-up plaats.
Bij opstart van de ODZOB is gekozen voor een tweehoofdige directie (algemeen en bedrijfsvoering). Naar aanleiding van het Arenaonderzoek heeft het AB er voor gekozen om vanaf 1 januari 2016 door te gaan met een eenhoofdige directie.
Sinds november 2015 is de ODZOB gehuisvest op de Wal 28 in het centrum van Eindhoven. De verhuizing heeft gezorgd voor de invoering van een nieuw werkconcept (flexibel en zo veel mogelijk digitaal werken). Ook heeft de nieuwe huisvesting invloed gehad op vervoersbewegingen van medewerkers (woon-werkverkeer/dienstreizen). De nieuwe huisvesting heeft ook invloed op de werksfeer/beleving bij medewerkers.

Externe ontwikkelingen:

Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. Het doel van deze wet is een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de
kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te komen. Zo wordt het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk verankerd en worden gemeenten en
provincies verplicht een verordening kwaliteit VTH te hebben.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage:
De totale bijdrage in 2016 bedraagt € 434.349. De lasten zijn € 97.402 hoger dan geraamd, door de toegenomen bouwactiviteiten in 2016. De hogere lasten worden gecompenseerd door hogere ontvangsten bouwleges.

Financiële risico's:
Alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten. In 2016 hebben deze risico's zich niet voorgedaan.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 1,6 miljoen (per 31 december 2015: € 1,6 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2016 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 8,4 miljoen (per 31 december 2015: € 6,1 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2016 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

Financieel resultaat
Het resultaat over 2016 bedraagt nihil (over 2015: € 543.000)
(Bron: voorlopige jaarrekening 2016 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

B1. Brainport Development N.V.

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap.

Deelnemers aan de verbonden partij

Best, Eindhoven, Veldhoven, Helmond, MRE, Stichting Brainport.

Vestigingsplaats
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij
Sinds 1 januari 2013 participeert de gemeente in de vennootschap (als aandeelhouder en financier) én in de stichting Brainport (bestuurlijk). Hiermee wenste de gemeente een bijdrage te leveren aan de (regionale) doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in het kader van het uitvoeringsprogramma Brainport 2020: excelleren als Europese toptechnologieregio. Het hogere doel hierbij was het verbeteren van de concurrentiekracht en het verkrijgen van concurrentievoordelen ('competitive advantages') van onze regio, een en ander in het licht van de doelstellingen die zijn geformuleerd in programma 4, Economische Zaken.

Op 30 mei 2016 heeft de raad van Best besloten ook in 2017-2020 (financieel) te blijven participeren in de vennootschap en de bijdrage bovendien te intensiveren. Hiermee kan Brainport Development uitvoering geven aan de herijkte strategie 'Brainport Next Generation en het meerjarenplan 2017-2020.

De stichting is geen verbonden partij, omdat de gemeente hierin geen financieel belang heeft. De vennootschap is wel een verbonden partij.

Gerealiseerd beleid verbonden partij

De strategie voor Brainport is geactualiseerd en is bekend als 'Brainport Next Generation'. Kort gezegd komt de herijkte strategie neer op het inzetten op zes maatschappelijke thema’s (de ‘Grand Challenges’) die een extra impuls kunnen geven als ‘driver’ van economische groei in Brainport. De thema’s zijn: ‘Health’, ‘Mobility’, ‘Energy’, ‘Food’, ‘Safety & security’ en ‘Inclusive society’. Toptechnologie is daarbij geen doel op zich meer, maar een middel om in te spelen op deze Grand Challenges en zo ook economische voorspoed te bewerkstelligen.

Deze strategie vormt de basis van de jaarplannen van de vennootschap.

Financieel belang in de verbonden partij
De gemeentelijke bijdrage aan de vennootschap bedraagt in 2016 € 182.322 direct en via de MRE inwonersbijdrage € 57.488.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per 31 december 2016 € 224.056 verdeeld in 14.865 aandelen A en 14.865 aandelen B, elk nominaal groot € 7,57. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 3.112 aandelen A en 3.112 aandelen B. De gemeente beschikt over 139 aandelen A.
(bron: voorlopige jaarstukken Brainport NV 2016)

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2016 € 3,2 miljoen (per 31 december 2015: € 3,3 miljoen).
(bron: voorlopige jaarstukken Brainport NV 2016)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 1,6 miljoen (per 31 december 2015: € 2,6 miljoen).
(bron: voorlopige jaarstukken Brainport NV 2016)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het resultaat was in 2016 -/- € 79.812 (in 2015: -/- € 34.729).
(bron: voorlopige jaarstukken Brainport NV 2016)

B2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap

Deelnemers
De staat is 50% aandeelhouder, decentrale overheden zijn voor de overige 50% aandeelhouder.

Vestigingsplaats
Den Haag.

Visie op de verbonden partij

Omschrijving en doelstelling van de verbonden partij: BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
(bron: jaarverslag 2016 BNG Bank)

Visie: met inachtneming van bovenstaande omschrijving en doelstelling van de BNG, hechten wij aan een blijvende toegang tot financieringen door de BNG tegen zo laag mogelijke kosten. Met behulp hiervan kunnen maatschappelijke voorzieningen duurzaam tegen lage kosten worden gefinancierd.  Onze visie is dat de BNG er alles aan moet doen om de solide financiële positie van de bank te behouden, dit is een belangrijke voorwaarde om maatschappelijke voorzieningen duurzaam en goedkoop gefinancierd kunnen worden.
Verder is nog van belang, dat het dividendbeleid stabiel blijft. Een deel van het dividend wordt namelijk ingezet als structureel dekkingsmiddel.

Gerealiseerd beleid verbonden partij
De bankiersfunctie is in 2016 overeenkomstig bovenstaande visie vorm gegeven. De BNG is in Nederland qua kredietwaardigheid door erkende ratingburo's als hoogst mogelijk gewaardeerd. Wij gebruiken de BNG als hoofdbankier. In 2016 is deze functie naar tevredenheid vervuld. In 2016 zijn geen nieuwe leningen met de BNG aangegaan.

Financieel belang in de verbonden partij
Per ultimo 2005 zijn er 55.690.720 aandelen uitgegeven, waarvan er 24.570 in bezit zijn van de gemeente. Deze aandelen hebben een nominale waarde van € 61.425. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.
(bron: jaarverslag 2016 BNG Bank)

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 4.486 miljoen (per 31 december 2015: € 4.163 miljoen). BNG publiceert geen begroting.
(bron: jaarverslag 2016 BNG Bank)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 149.514 miljoen (per 31 december 2015: € 145.348 miljoen).

Financieel resultaat van de verbonden partij
De BNG realiseerde over 2016 een nettowinst na belastingen van € 369 miljoen (€ 226 miljoen over 2015).
(bron: jaarverslag 2016 BNG Bank)

B3. Brabant Water N.V.

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap.

Deelnemers
De provincie Noord-Brabant is voor 30% aandeelhouder, overige aandelen zijn in handen van de gemeenten.

Plaats vestiging
's-Hertogenbosch.

Visie op de verbonden partij
De klanten continue voorzien van zuiver en veilig drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

Gerealiseerd beleid verbonden partij

De kerntaak van Brabant Water N.V. blijft het continue zorgen voor zuiver en veilig drinkwater. Ingezet wordt op het toekomstbestendig maken van het netwerk door middel van een jaarlijkse investering van € 30 miljoen.

Daarnaast de uitvoering van de kerntaak wordt in het proces "van bron tot kraan" onder andere aandacht gegeven aan klimaatneutraliteit, het "zacht maken" van het water en vergroting van de biodiversiteit. Door het verder kijken dan alleen de wettelijke taak wordt getracht meerwaarde te leveren met de activiteiten van Brabant Water N.V.

Financieel belang
Het maatschappelijk kapitaal per 31 december 2015 bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal, waarvan 2.779.595 zijn gestort. In totaal zijn 1.902.279 aandelen in bezit van gemeenten, waarvan 25.878 van de gemeente Best. 877.316 aandelen zijn in bezit van de provincie Noord-Brabant.
(Bron: jaarrekening 2015 Brabant Water N.V.)

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt € 524,5 miljoen (per 31 december 2014: € 483,8 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2015 Brabant Water N.V.)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2015 bedraagt € 397,3 miljoen (per 31 december 2014: € 415,8 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2015 Brabant Water N.V.)

Financieel resultaat
Het resultaat na belastingen bedraagt in 2015 € 40,7 miljoen (in 2014: € 40,7 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2015 Brabant Water N.V.)

C1. Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Rechtsvorm
Stichting.

Deelnemers
23 gemeenten van de provincie Noord-Brabant en 3 gemeenschappelijke regelingen.

Plaats vestiging
Oirschot.

Visie op de verbonden partij
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) is opgericht op initiatief van tien gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het bureau heeft zich ontwikkeld tot een expertisecentrum op het gebied van overheidsinkoop en -aanbesteding. Gemeente Best is aangesloten bij Bizob om de inkopen en aanbestedingen zo rechtmatig, doelmatig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Gerealiseerd beleid verbonden partij
In 2016 is de governance structuur van Bizob gewijzigd. Dit betekent de bestuursstructuur, de statuten en diverse reglementen zijn gewijzigd. De belangrijkste reden hiervoor is dat wijze van besturen niet langer overeenkwam met de rechtsvorm 'stichting'.
Een belangrijk gevolg voor de gemeente Best is dat Bizob, ná invoering van de nieuwe governance structuur, niet langer een verbonden partij is. Wij hebben dan geen directe invloed meer op het bestuur, beleid of de financiën. Het houdt ook in dat wij niet langer aansprakelijk zijn voor eventuele financiële tekorten. Wij zijn vanaf de invoering een 'aangeslotene' en hebben slechts een adviesrol. Het is in de toekomst dan ook niet langer nodig om Bizob in deze paragraaf op te nemen.

Financieel belang in de verbonden partij
In de begroting 2016 is een bedrag van € 110.036 opgenomen voor de dienstverlening van Bizob.
De werkelijke afname over 2016 bedraagt € 140.718. Hiermee dreigde een overschrijding van het budget over 2016.
Echter in 2016 is nog een bedrag verrekend uit 2015 van € 37.434 voordelig. Hiermee komen de netto lasten van de stichting Bizob op
€ 103.284.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het  eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt € 1.167.210 (per 31 december 2014: € 1.314.743).
(bron: jaarrekening 2015 Stichting BIZOB).

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2015 bedraagt € 387.838 (per 31 december 2015: € 323.831).
(bron: jaarrekening 2015 Stichting BIZOB).

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het exploitatieresultaat over 2015 is na belastingen € 482.982 (over 2014: € 591.596).
(bron: jaarrekening 2015 Stichting BIZOB).

D1. Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 (BSGE)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (samenwerkingsvorm).

Deelnemers aan de verbonden partij
Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel.

Vestigingsplaats
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2013 ingestemd met het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 als opvolger van het Convenant regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven 2005.
In het convenant zijn afspraken gemaakt op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Het convenant kan worden gezien als een basis voor de samenwerking met het perspectief van een mogelijke intensivering en verbreding in de toekomst.

Gerealiseerd beleid verbonden partij
De samenwerking is primair publiek, maar heeft mede als doel om coproductie en co-creatie met marktpartijen en andere belanghebbenden mogelijk te maken. De samenwerking is flexibel, maar tegelijk ingebed en goed verankerd. De nadruk ligt op organiseren en niet op organisatiestructuur. In 2016 is het plan van aanpak vastgesteld om de evaluatie van de samenwerking in het stedelijk gebied Eindhoven uit te voeren. De besluitvorming daarover staat gepland in juni 2017.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdragen:
Gezamenlijke financiering voor programmatische investeringen wordt in voorkomende gevallen via separate besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. In 2016  was het aandeel van de gemeente Best in de ambtelijke procesondersteuning € 5.493. Verder zijn geen kosten gemaakt vanwege dit convenant.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Niet van toepassing.

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Niet van toepassing.

Financieel resultaat van de verbonden partij
Niet van toepassing.