Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2016

Met deze jaarstukken 2016 geven wij u inzicht in onze gestelde doelen en de behaalde resultaten over 2016. Per programma zijn deze doelen en resultaten uitgewerkt. In het onderdeel ‘jaarrekening’ treft u de balans, toelichting en het overzicht van baten en lasten over 2016 aan.
College van Burgemeester en Wethouders