Jaarstukken 2016

Het onderdeel Werk omvat activiteiten waarmee we inwoners zoveel als mogelijk toeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit doen we waar nodig met passende ondersteuning en re-integratietrajecten. Als werken op de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet mogelijk is, activeren we inwoners om maatschappelijk te participeren. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk. Ook het bieden van passend werk aan mensen met beperkingen en een ontwikkelperspectief op het wegnemen van deze beperkingen maken hiervan deel uit. Daarnaast was er aandacht zijn voor relatiebeheer met werkgevers.
Het onderdeel Inkomen gaat over het verlenen van financiële bijstand aan inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om (middels betaalde arbeid) in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Hierbij gaat het ook om financiële bijstand voor noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden, maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht van mensen met de laagste inkomens en maatregelen om maatschappelijk isolement te voorkomen.