Jaarstukken 2016

Dit programma omvat de bescherming van de fysieke leefomgeving, reiniging openbare ruimte, riolering en afvalstoffenverwijdering, inclusief het bijbehorende beleid. De inspanningen zijn gericht op het behouden, verbeteren en verduurzamen van het werk- en leefmilieu. Ook het omgevingsrecht maakt deel uit van dit programma. Dit betreft vergunningverlening en toezicht en handhaving op het beleidsveld milieu.

Gemeenten hebben een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. Om uitvoering te geven aan deze wettelijke taken stellen gemeenten periodiek een Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) op.