Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Duidelijke ruimtelijke kaders voor het hele grondgebied van Best (Structuurvisie Best 2030 en Nota grondbeleid 2015)

Geen

-

-

 • De 'Structuurvisie buitengebied 'Vitaal vooruitzicht. Samen Doen!' is vastgesteld.
 • Het bestemmingsplan woonwagenlocatie Terraweg is vastgesteld.
 • Inventarisatie doorlopen van het buiten-gebied ten behoeve van het opstellen van de nota van uitgangspunten en het bestemmingsplan buitengebied (raadsbehandeling 2017).
 • De regionale urgentieverordening woningzoekenden is vastgesteld.
 • Actualisatie gestart middels een participatietraject ten behoeve van het  bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Hoge Akker-Speelheide-Leeuwerik (pilot anticiperend op de Omgevingswet).

Op het moment van de inwerking-treding van de wet als organisatie gereed te zijn om binnen de kaders van deze wet te gaan werken

Geen

-

-

 • Gemeentelijke visie gevormd over de wijze waarop de wet geïmplementeerd wordt in de gemeente
 • In samenwerking met Veldhoven is de introductie en voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet gestart door:
  • vaststellen projectopdracht en projectplan voor fase 1 van het project;
  • in beeld brengen kansen, belemmeringen en afwegingsruimte van de wet en bijbehorende regelgeving ter voorbereiding op het te bepalen ambitieniveau van de  gemeentelijke visie voor de implementatie door de raad;
  • -in beeld brengen van de aandacht-spunten vanuit communicatie & parti-cipatie en vanuit bedrijfsvoering & dienstverlening.

Uitbreiden woningbestand met 1.600 woningen in de periode 2013-2022 (raadsbesluit d.d. 18 maart 2013 'scenario's grondexploitatie en
bouwprogrammering)

Aantal gerealiseerde opleveringen

1600 woningen in 2022 (Geraamd 160 in 2016)

2016: 189 woningen en 81 zorgwoningen (vervangende nieuw-bouw Kanidas)

BAG

 • Voortdurend in gesprek geweest met bouwpartners en corporaties over woonproducten inclusief het omzetten naar (sociale) huur om de afzet van bouwgronden te bevorderen.
 • In de onderhandelingen met ontwikkelaars is nadrukkelijk aandacht besteed aan de rol van beleggers in verband met de realisatie van vrije sector huurwoningen
 • De grondprijs voor middeldure woningen is onderdeel van het gemeentelijk  grondprijs-beleid.
 • Voldoende aandacht voor marketing en promotie.
 • Als gevolg van de regionale discussie over de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte is het bestemmingsplan Steegsche Velden fase B niet in procedure gebracht.
 • Voorontwerp-bestemmingsplan Aarle ter visie gelegd. Door de provincie is echter geadviseerd het plan zoals het nu voorligt niet verder in procedure te brengen. De provincie baseert dit op de regionale discussie over de kwantitatieve en kwalitatieve plancapaciteit die relevant is voor de gebiedsontwikkeling Aarle.
 • Dijkstraten en Steegsche Velden zijn vooralsnog geen onderwerp meer in de regionale discussie over de kwantitatieve en kwalitatieve plancapaciteit. De laatste fase Steegsche Velden A  en de 2e fase Dijkstraten zijn bouwrijp gemaakt.
 • Voorbereidingen getroffen voor de verkoop van het perceel aan de Molenstraat-Noord.
 • Het bestemmingsplan 'Appartementen Golf Best' is vastgesteld.
 • Voorbereidingen getroffen voor de procedure voor de realisatie van 64 woningen Esdoornstraat.

Een vitaal en aantrekkelijk buitengebied voor inwoners en recreanten
(Structuurvisie Best 2030)

Geen

-

-

 • In de netwerksamenwerking Het Groene Woud is gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma 2017-2020. Eind december hebben Gedeputeerde Staten bericht loyaal partner te blijven in en van Het Groene Woud.
 • In de Structuurvisie buitengebied zijn de recreatielandschappen Aquabest en De Vleut specifiek geduid.
 • De samenwerking tussen het onderne-mersconsortium en de gemeente is  beëindigd. De gemeente bereidt samen met Brabants Landschap een wijziging van de eerder gedane subsidieaanvraag bij Landschappen van Allure voor. De infrastructurele voorzieningen in de Vleut en de Vleutse Broek maken onderdeel uit van de nieuwe subsidieaanvraag.

Een aantrekkelijk Centrum (Beleidsakkoord 2014-2018)

Geen

-

-

 • Voorbereidingen zijn getroffen voor marktconsultatie. Er is gewerkt aan een stedenbouwkundige visie voor aanvullende bebouwing langs het plein bij het gemeentehuis.
 • Onderhandelingen gevoerd met de bouwer over de ontwikkeling van een gebouw naast het gemeentehuis aan de Hoofdstraat.
 • Voorbereidingen getroffen voor de reconstructie van fase 2 en 3 van het centrum.