Jaarstukken 2016

Algemeen

Kapitaalgoederen zijn door de gemeente aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In deze paragraaf zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

 • Wegen (hieronder wordt verstaan alle verharding, inclusief bruggen e.d.)
 • Verkeersvoorzieningen (bebording, wegwijzers, verkeerslichtinstallaties en verkeerstellers)
 • Riolering (riolen, drukriolen en gemalen)
 • Groen (plantsoenen, bomen, bossen, vijvers en natuurterreinen)
 • Speelvoorzieningen (speelplekken en speeltoestellen)
 • Gebouwen (in eigendom van de gemeente zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gemeentehuis, sporthal en gymzalen)
 • Openbare verlichting (straatverlichting)

Achterstanden in het onderhoud kunnen, naast kapitaalvernietiging, in het ergste geval leiden tot onveilige situaties. Het is daarom zinvol om op het gebied van het onderhoud van kapitaalgoederen effectief beleid te voeren. In de hierna volgende tabel is te zien welke (beleids)kaders voor de diverse kapitaalgoederen zijn vastgesteld en welke kosten geraamd zijn voor onderhoud van het betreffende kapitaalgoed.

Soort kapitaalgoed

Beleidskader

Vastgesteld

Kosten 2016

Wegen

Wegbeheerplan Gemeente Best

2016

€            783.000

Verkeersvoorzieningen

Beleidsnotitie Verkeersregel-installaties

2007

€            186.000

Riolering

Water- en rioleringsplan 2016-2020

2016

€            947.000

Groen

Groenbeleidsplan

2012

€         1.531.000

Speelvoorzieningen

Notitie Speelruimtebeleid

2013

€              81.000

Gebouwen

Beleidsnotitie 'Professionalisering vastgoedbeheer Gemeente Best'

2012

€              33.000

Openbare verlichting

Beleidsnota Openbare Verlichting

2012

€            188.000

Alle kapitaalgoedereren

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

2012

€         3.849.000

Bij het beheer van de openbare ruimte maakt de gemeente gebruik van het geautomatiseerde beheersysteem GBI (Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem). Voor de gemeentelijke gebouwen hebben wij in 2016 voor het eerst gebruik gemaakt van het nieuw vastgoedinformatiesysteem 'GT-Axxerion'. De onderhoudswerkzaamheden van de verschillende disciplines zijn in de uitvoering integraal afgestemd, waardoor voordelen in de uitvoering zijn behaald. In het ‘Kwaliteitsplan beheer openbare ruimte’ is het niveau van de onderhoudstoestand van de openbare ruimte aangegeven. Dat niveau is voor alle wijken een 6. Voor de winkelgebieden Centrum, WC Heivelden en Wilhelminaplein/Koningin Julianaweg is dat een 7.

Speerpunten
Beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen behoort tot de (dagelijkse) kernactiviteiten van de gemeente. Werkzaamheden die (politiek) interessant zijn om te vermelden of blikvangers, waar inwoners fysiek mee worden geconfronteerd waren in 2016 (niet uitputtend):

In de openbare ruimte:

 • Het Wegbeheerplan is geactualiseerd.
 • Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (geïntegreerd met het Waterplan) is geactualiseerd en omgevormd tot het Water en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020).
 • Groot onderhoud diverse asfaltwegen is deels uitgevoerd.
 • Diverse onder- en bovengrondse werken in het kader van ontwikkeling/aanleg Dijkstraten, Steegsche Velden en Schutboom zijn uitgevoerd.
 • Diverse inrichtings- en rioleringswerkzaamheden in het kader van het centrumplan zijn uitgevoerd.

Gemeentelijke gebouwen:
Fase 1 en 2 van het project “Professionalisering beheer gemeentelijk vastgoed”, de inventarisatie en reparatie van de gegevens van alle gebouwde objecten, is afgerond. In december 2014 is de multidisciplinaire werkgroep Vastgoedbeheer opgericht. In maart 2015 is het vastgoedinformatiesysteem 'GT-Axxerion' aangeschaft en zijn de gegevens van het gemeentelijk vastgoed ingelezen en aangevuld. De optimalisatiefase die in 2014 en 2015 is ingezet, is in 2016 gecontinueerd (fase 3). In de optimalisatiefase worden de resultaten van fase 1 en 2 vergelijkt met de vastgestelde uitgangspunten voor eigendom en beheer van gemeentelijk vastgoed (Beleidsnotitie 'Professionalisering vastgoedbeheer Gemeente Best'). Daarnaast is de bedrijfsvoering rondom het beheer van gemeentelijk vastgoed geoptimaliseerd. Vanaf 2015 is een verbijzonderde interne controle op het proces verhuur panden en gronden uitgevoerd en is een procesbeschrijving gemaakt van het proces verhuur panden en gronden.

Financiële consequenties

De kosten per kapitaalgoed zijn in onderstaand diagram in € weergegeven.