Jaarstukken 2016

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2016

2016

2016

2016

Omschrijving

Res.

Product

gewijzigde

realisatie

afwijking

gebied

begroting

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 1

Doorontwikkeling raad (werkbudget griffie)

1.1

01.01

18.399

51.315

-32.916

Storting in voorziening uitk.verpl. voormalig personeel

1.1

01.02

0

331.812

-331.812

Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie

1.1

01.05

28.124

28.782

-658

46.523

411.909

-365.386

Programma 3

GVVP diverse projecten

3.1

03.02

17.000

17.000

0

Evaluatie dimmen en uitzetten openbare verlichting

3.2

03.08

15.000

15.000

0

3.2

03.11

0

32.000

32.000

0

Programma 4

Centrummanagement eindafrekening reclameheffing

4.1

04.03

12.000

12.000

0

12.000

12.000

0

Programma 5

Harmonisatie peuterspeelzalen

5.1

05.07

40.000

12.527

27.473

Sociaal domein jeugd afrekening 2015

5.1

05.10

0

271.538

-271.538

40.000

284.065

-244.065

Programma 7

Uitvoering re-integratie

7.1

07.02

131.734

131.734

0

Uitbesteden heronderzoeken

7.2

07.03

4.890

2.965

1.925

136.624

134.699

1.925

Programma 8

Ondersteuningstraject stg Welzijn best Oirschot

8.1

08.17

23.000

17.000

6.000

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

8.1

08.17

78.181

93.316

-15.135

78.181

93.316

-15.135

Programma 10

Bouwgrondexploitatie (niet te verhalen kosten)

10.2

10.05

0

81.000

-81.000

0

81.000

-81.000

Programma 11

Storting voorziening dubieuze debiteuren

11.1

11.08

0

25.915

-25.915

Huurkwijtschelding/afkoop inspanningsverplichting

11.1

11.08

0

124.750

-124.750

Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

11.1

11.08

2.664.269

2.664.269

0

Inzet klantmanager WMO

11.1

11.09

15.000

15.000

0

Uitrol en implementatie aanbestedingswet

11.1

11.09

20.500

6.250

14.250

Diverse personele overhevelingen

11.1

11.09

117.825

102.825

15.000

Inventaris arbo

11.1

11.09

6.469

6.469

0

Versterken van de verantwoording

11.1

11.09

75.000

64.000

11.000

BTW labeling / beoordeling mengpercentage

11.1

11.09

2.725

2.725

0

2.901.788

3.012.203

-110.415

Totaal incidentele lasten tlv exploitatie

3.247.116

4.061.192

-814.076

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 1

Samenwerking Best Veldhoven/doorontw. organisatie

1.1

01.05

2.713

2.282

431

2.713

2.282

431

Programma 3

Tweede ontsluitingsweg Terraweg

3.2

03.07

51.000

26.969

24.031

BOR, Reconstructie Naestenbest fase 2

3.2

03.04

51.381

74.780

-23.399

Kwaliteitsplan BOR, wijkrevitalisering Leeuwerik

3.2

03.07

75.000

0

75.000

Vervangen armaturen

3.2

03.08

198.000

197.469

531

Moderniseren/verbeteren openbare verlichting

3.2

03.08

126.535

126.535

0

Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan

3.2

03.04

2.262.206

51.888

2.210.318

Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel (zie baten)

3.1

03.02

170.054

322.035

-151.981

Reconstructie St Oedenrodenseweg - Fietspaden

3.2

03.04

115.208

43.869

71.339

Reconstructie St Oedenrodenseweg

3.2

03.04

149.768

163.863

-14.095

Revitalisering Speelheide

3.2

03.04

35.000

28.436

6.564

3.234.152

1.035.844

2.198.308

Programma 6

Restauratie De Mol

6.1

06.04

60.000

46.241

13.759

Aanschaf kunstwerken Lest Best

6.1

06.04

31.000

31.878

-878

Onttrekking i.v.m. culturele hotspot

6.1

06.01

8.600

8.258

342

Bijdrage verbouwing culturele hotspot

6.1

06.01

249.999

230.249

19.750

Energiebeparende maatregelen De Dolfijn

6.2

06.11

40.000

47.051

-7.051

Extra budget BestBijzonder!

6.2

06.17

8.000

8.633

-633

Opstellen bosbeleidsplan

6.2

06.13

10.000

8.325

1.675

Bijdrage aan stichting Abocuna tbv 't Tejaterke

6.2

06.19

150.000

150.000

0

Investeringssubsidie 't Tejaterke

6.2

06.19

100.000

100.000

0

657.599

630.634

26.965

Programma 7

Inhuur onderst. uitk.adm. en werkz. WMO en Jeugd

7.2

07.03

40.000

34.734

5.266

40.000

34.734

5.266

Programma 8

Ondersteuningsteam Bestwijzer

8.1

08.17

75.000

64.426

10.574

Initiatieven transformatie Sociaal Domein

8.1

08.17

21.000

20.501

499

96.000

84.927

11.073

Programma 9

Stimulering duurzaamheid Best

9.1

09.02

12.000

15.000

-3.000

Zonnepanelen gemeentelijke panden

9.1

09.02

19.225

18.380

845

31.225

33.380

-2.155

Programma 10

Bestemmingsplannen

10.1

10.01

50.000

50.000

0

Reconstructie buitengebied

10.1

10.01

25.037

28.678

-3.641

Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

10.1

10.11

261.199

4.331

256.868

Uitvoering raadsbesluit Terraweg

10.1

10.01

268.188

248.892

19.296

Bestemmingsplan buitengebied

10.1

10.01

69.693

15.158

54.535

Project illegaal ingebruik genomen grond

10.2

10.05

9.879

0

9.879

683.996

347.058

336.938

Programma 11

Doorontwikkeling organisatie

11.1

11.09

200.000

10.600

189.400

Nieuwe taken Financiƫn

11.1

11.09

87.000

74.882

12.118

Informatiebeveiligingsfunctionaris

11.1

11.09

37.975

40.051

-2.076

Specialistische inzet jaarrekening

11.1

11.09

21.600

21.619

-19

Kwaliteit digitale dienstverlening

11.1

11.09

45.950

0

45.950

Leerplicht C

11.1

11.09

42.000

42.000

0

Flexibele schil 1e lijn kcc

11.1

11.09

65.000

56.340

8.660

Uitbreiding flexibele schil 2e lijn kcc

11.1

11.09

15.000

26.147

-11.147

Applicatiebeheer sociaal domein

11.1

11.09

65.000

66.674

-1.674

Ondersteuning Soc. Zaken en Wmo (medew. inkomen)

11.1

11.09

65.000

63.444

1.556

Ondersteuning Soc. Zaken en Wmo (medew. werk)

11.1

11.09

45.000

38.352

6.648

Seniormedewerker WMO

11.1

11.09

45.000

39.869

5.131

734.525

479.978

254.547

Totaal incidentele lasten tlv reserves

5.480.210

2.648.837

2.831.373

Totaal incidentele lasten

8.727.326

6.710.029

2.017.297

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Programma 1

Metropoolregio Eindhoven jaarresultaat 2015

1.1

01.04

70.374

70.374

0

Metropoolregio Eindhoven restitutie financieringsfonds

1.1

01.04

45.272

45.272

0

115.646

115.646

0

Programma 2

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (afrekening 2015)

2.1

02.01

0

105.000

-105.000

0

105.000

-105.000

Programma 4

Opbrengst leggen kabels en leidingen (afrek 2013/2015)

04.04

180.000

247.000

-67.000

180.000

247.000

-67.000

Programma 11

Boekwinsten verkopen (o.a. Batalaan 12)

11.1

11.08

0

43.331

-43.331

0

43.331

-43.331

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

295.646

510.977

-215.331

Incidentele baten t.g.v. reserves

Programma 3

- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel

3.1

03.02

110.500

423.515

-313.015

110.500

423.515

-313.015

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

- Winstafdracht bouwgrondexploitatie

10.1

10.11

1.225.990

752.900

473.090

- Vrijval voorzieningen grondexploitaties

10.1

10.11

7.727.009

7.405.552

321.457

8.952.999

8.158.451

794.548

Programma 11

Vrijval onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

11.1

11.08

0

0

0

0

0

0

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

9.063.499

8.581.966

481.533

Totaal incidentele baten

9.359.145

9.092.943

266.202

Saldo

-336.173

-1.871.937

1.535.764

Totaal geraamde lasten (excl. resultaat)

73.581.214

76.036.540

-2.455.326

Totaal geraamde baten

73.382.594

77.870.839

-4.488.245

Totaal saldo van baten en lasten

-198.620

1.834.299

-2.032.919

Totaal incidentele lasten

8.727.326

6.710.029

2.017.297

Totaal incidentele baten

9.359.145

9.092.943

266.202

Totaal structurele lasten

64.853.888

69.326.511

-4.472.623

Totaal structurele baten

64.023.449

68.777.896

-4.754.447

Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten

-830.439

-548.615

-281.824

Structurele toevoegingen aan reserves

3.116.478

3.102.862

13.616

Structurele onttrekkingen uit reserves

6.410.251

4.422.582

1.987.669

Structurele exploitatieruimte

2.463.334

771.105

1.692.229