Jaarstukken 2016

Dit programma omvat het preventief jeugdbeleid, het bevorderen van het behalen van een startkwalificatie, de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het primair onderwijs en een goede spreiding van onderwijshuisvesting. Ook het aanbod van individuele voorzieningen jeugdhulp, maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering en onderzoeken naar kindermishandeling aan jeugdigen en ouders die daarvoor in aanmerking komen maakt deel uit van dit programma. Daarnaast is binnen dit programma de toegang via het Ondersteuningsteam Bestwijzer en het specialistenteam tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein opgenomen.