Jaarstukken 2016

RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES

Omschrijving

Res.
gebied

Product

2016
gewijzigde
begroting

2016
realisatie

2016
afwijking

Totaal saldo van baten en lasten (excl. saldo)

-198.617

1.834.300

-2.032.917

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 1

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Samenwerking Best Veldhoven doorontw. I&A (W07)

1.1

01.05

28.713

2.282

26.431

- Doorontw. gem. organisatie van 2016 naar 2017 (W11)

1.1

01.05

-26.000

-26.000

2.713

2.282

431

Programma 3

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Dekkingsreserve Slowlane R351 (A19)

3.1

03.02

413.400

0

413.400

- Tweede ontsluitingsweg Terraweg (W10) + (W11)

3.2

03.07

51.000

26.969

24.031

- BOR, Reconstructie Naestenbest fase 2 (W07) + (W11)

3.2

03.04

51.381

74.780

-23.399

- Kwaliteitsplan BOR, wijkrevitalisering Leeuwerik (W07)

3.2

03.07

75.000

0

75.000

- BOR, Rec. Boterhoek overdekt deel (W07) + (W11)

3.2

03.04

0

0

0

- Vervangen armaturen (W07) + (W11)

3.2

03.08

198.000

197.469

531

- Moderniseren/verbeteren openbare verlichting (W07)

3.2

03.08

126.535

126.535

0

- Bijdrage in aanleg Slowlane (W07) + (W11)

3.2

03.04

0

- Centrumontsluitingsroute (W10)

3.2

03.07

0

0

0

Bijdrage uit de reserve wegbeheer:

- Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan (+W11)

3.2

03.04

2.262.206

51.888

2.210.318

- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel (W07)

3.1

03.02

170.054

322.035

-151.981

- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel (bijdr. = storting) W07

3.1

03.02

-110.500

-423.515

313.015

- Reconstructie St Oedenrodenseweg - Fietspaden (W07)

3.2

03.04

115.208

43.869

71.339

- Reconstructie St Oedenrodenseweg (W07 + W10)

3.2

03.04

149.768

163.863

-14.095

- Revitalisering Speelheide (W07)

3.2

03.04

35.000

28.436

6.564

3.537.052

612.330

2.924.722

Programma 5

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Dekking boekverlies verkoop schoolwoningen (W03)

5.1

05.08

301.014

0

301.014

- Dekking vergunningskosten verk. schoolwon. (W03)

5.1

05.08

12.327

0

12.327

313.341

0

313.341

Programma 6

Reserve buitensportaccommodaties

- Recht van opstal sportverenigingen (W07) + (W11)

6.2

06.12

250

0

250

Bijdrage uit algemene culturele reserve

- Restauratie De Mol (W07)

6.1

06.04

60.000

46.241

13.759

- Aanschaf kunstwerken Lest Best (W09) + (W11)

6.1

06.04

31.000

31.878

-878

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Onttrekking i.v.m. culturele hotspot

6.1

06.01

8.600

8.258

342

- Bijdrage verbouwing culturele hotspot (W04)

6.1

06.01

249.999

230.249

19.750

- Energiebesparende maatregelen De Dolfijn

6.2

06.11

40.000

47.051

-7.051

- Extra budget BestBijzonder! (W06) + (W11)

6.2

06.17

8.000

8.633

-633

- Opstellen bosbeleidsplan (W07)

6.2

06.13

10.000

8.325

1.675

- Bijdrage aan stichting Abocuna tbv 't Tejaterke (W07)

6.2

06.19

150.000

150.000

0

- Investeringssubsidie 't Tejaterke (W10)

6.2

06.19

100.000

100.000

0

657.849

630.634

27.215

Programma 7

Bijdrage uit risicoreserve sociaal domein

- Inhuur onderst. uitk.adm. en werkz. WMO en Jeugd (W10)

7.2

07.03

40.000

34.734

5.266

40.000

34.734

5.266

Programma 8

Bijdrage risicoreserve sociaal domein:

- Ondersteuningsteam Bestwijzer (W09)

8.1

08.17

75.000

64.426

10.574

- Initiatieven transformatie Sociaal Domein (+W11)

8.1

08.17

21.000

20.501

499

96.000

84.927

11.073

Programma 9

Bijdrage uit de egalisatiereserve afvalverwijdering:

- Storting ten gunste van exploitatie

9.1

09.01

19.541

19.541

0

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Stimulering duurzaamheid Best (+W11)

9.1

09.02

12.000

15.000

-3.000

- Zonnepanelen gemeentelijke panden (W07) + (W11)

9.1

09.02

19.225

18.380

845

50.766

52.921

-2.155

Programma 10

Bijdrage uit vrije algemene reserve

- Landschapsontw.plan naar 2016 (W02) + (W07 + W11)

10.1

10.01

0

0

0

- Bestemmingsplannen (W02)

10.1

10.01

50.000

50.000

0

- Reconstr. buitengebied naar 2016 (W02) + (W07 + W11)

10.1

10.01

25.037

28.678

-3.641

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie (W10)

10.1

10.11

261.199

4.331

256.868

- Uitvoering raadsbesluit Terraweg (W02 + W07)

10.1

10.01

268.188

248.892

19.296

- Project ill ingebruik genomen grond naar 2016 (W02)

10.1

10.01

30.000

0

30.000

- Bestemmingsplan buitengebied (W07)

10.1

10.01

69.693

15.158

54.535

- Project illegaal ingebruik genomen grond (W07)

10.2

10.05

9.879

0

9.879

713.996

347.058

366.938

Programma 11

Bijdrage uit vrije algemene reserve

- Dekkingsres. brede 16-klassige school  zie W07

11.1

11.02

2.060.300

76.379

1.983.921

- Dekkingsres. brede 16-klassige school  (W07) zie prim.begr

11.1

11.02

350.000

350.000

- Dekkingsres. brede 16-klassige school  (W10) correctie

11.1

11.02

360

360

0

- Doorontwikkeling organisatie

11.1

11.09

200.000

10.600

189.400

- Digitalisering bouwvergunningen (W07 + W11)

11.1

11.09

925

0

925

- Nieuwe taken Financiën   zie ook W07

11.1

11.09

77.500

74.882

2.618

- Informatiebeveiligingsfunctionaris

11.1

11.09

37.975

40.051

-2.076

- Specialistische inzet jaarrekening

11.1

11.09

21.600

21.619

-19

- Kwaliteit digitale dienstverlening

11.1

11.09

45.950

0

45.950

- Leerplicht C

11.1

11.09

42.000

42.000

0

- Flexibele schil 1e lijn kcc

11.1

11.09

65.000

56.340

8.660

- Uitbreiding flexibele schil 2e lijn kcc

11.1

11.09

15.000

26.147

-11.147

- Resultaatbestemming 2e ttr 2015 (W02)

11.1

11.02

513.956

513.956

0

- Resultaatbestemming jaarrekening 2015 (W07)

11.1

11.02

729.387

729.387

0

- Aanschaf module verplichtingen (W07 + W11)

11.1

11.09

0

0

0

- Nieuwe taken Financiën (W07)

11.1

11.09

9.500

0

9.500

- Bijdrage uit var ivm storting in risicores gondexpl. (W10)

11.1

11.02

4.600.000

4.600.000

0

- Correctie storting in risicores. ivm actuele risicoanalyse

11.1

11.02

0

1.900.000

-1.900.000

Bijdrage risicoreserve sociaal domein:

- Applicatiebeheer sociaal domein

11.1

11.09

65.000

66.674

-1.674

- Ondersteuning Soc. Zaken en Wmo (medew. inkomen)

11.1

11.09

65.000

63.444

1.556

- Ondersteuning Soc. Zaken en Wmo (medew. werk)

11.1

11.09

45.000

38.352

6.648

- Seniormedewerker WMO (W09)

11.1

11.09

45.000

39.869

5.131

Bijdrage uit algemene bodemreserve:

- Afb. saldo storting in vrije algemene reserve (W08)

11.1

11.02

2.000.000

2.000.000

0

Bijdrage uit reserve grondexploitatie:

- Afb. saldo storting in var en risicores. grex (W08)

11.1

11.02

4.397.302

4.397.302

0

Bijdrage uit algemene reserve met inkomensfunctie:

- Afb. saldo storting in vrije algemene reserve (W08)

11.1

11.02

18.204.715

18.204.715

0

Bijdrage uit reserve toek. vern. Best:

0

- Afb. saldo storting in var en risicores. grex (W08)

11.1

11.02

10.430.463

10.354.084

76.379

Bestemmingsreserve onderhoud gem. gebouwen (W10)

11.1

11.08

2.664.269

2.664.269

0

46.686.202

45.920.431

765.771

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

52.097.919

47.685.316

4.412.603

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

2.1

02.01

42.271

25.943

16.328

42.271

25.943

16.328

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

3.1

03.03

92.062

77.605

14.457

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

- Onderhoud vervanging groen conform IBOR (+W11)

3.2

03.13

185.887

2.400

183.487

277.949

80.005

197.944

Programma 4

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

4.1

04.02

12.468

12.468

0

Dekkingsres. restauratie molen

4.1

04.02

18.573

18.573

0

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

4.1

04.02

30.697

30.697

0

61.738

61.738

0

Programma 5

Dekkingsres. schoolwoning  Wildheuvel 13

5.1

05.08

1.652

1.652

1

Dekkingsres. schoolwoning  Wildheuvel 15

5.1

05.08

1.652

1.652

1

Dekkingsres. schoolwoning  Wildheuvel 1

5.1

05.08

3.800

3.800

0

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool

5.1

05.08

48.308

48.308

0

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom

5.1

05.08

53.346

53.346

0

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

5.1

05.08

12.957

12.957

0

Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool

5.1

05.08

8.919

8.919

0

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel (+W03)

5.1

05.08

0

24.207

-24.207

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel (W03)

5.1

05.08

685.138

0

685.138

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel (+W03)

5.1

05.08

0

25.293

-25.293

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel (W03)

5.1

05.08

715.876

0

715.876

Dekkingsres. 16 klassige school Paardenhei/Wolvenhei

5.1

05.08

157.099

157.099

0

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker

5.1

05.08

36.138

36.138

0

Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten

5.1

05.08

19.746

4.196

15.550

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

5.1

05.08

71.968

71.968

0

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

5.1

05.08

82.735

82.735

0

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

5.1

05.08

163.533

163.533

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

5.1

05.08

11.106

11.106

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

5.1

05.08

5.384

5.384

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

5.1

05.08

16.839

16.839

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje

5.1

05.08

17.803

17.803

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker pspz

5.1

05.08

5.121

5.121

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

5.1

05.08

15.224

15.224

0

Dekkingsres. jongerencentrum

5.1

05.09

102.846

102.846

0

2.237.190

870.125

1.367.065

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

6.1

06.01

23.236

23.236

0

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

6.2

06.08

28.469

28.469

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6.2

06.08

44.961

36.838

8.123

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6.2

06.09

117.884

117.884

0

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

6.2

06.09

46.542

46.542

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

6.2

06.09

13.127

13.127

0

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

6.2

06.09

56.038

56.038

0

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden

6.2

06.10

30.553

30.553

0

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

6.2

06.10

345.223

345.223

0

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

6.2

06.10

5.800

5.800

0

Dekkingsres. overdekt zwembad

6.2

06.11

80.394

2.984

77.410

Reserve buitensportaccommodaties

- Renovatie/vervanging Naestenbest

6.2

06.08

58.000

1.314

56.686

Reserve buitensportaccommodaties

- Renovatie/vervanging Leemkuilen (W07)

6.2

06.09

38.280

105.645

-67.365

Bijdrage uit reserve speelelementen

- Repareren en vervangen speelelementen (+W11)

6.2

06.18

65.926

80.679

-14.753

954.433

894.332

60.101

Programma 8

Dekkingsres. WMO-loket

8.1

08.18

80.592

80.592

0

Dekkingsres. Bestwijzer

8.1

08.18

61.700

61.700

0

Dekkingsres. buurtvoorz. Heivelden/Heuveleind

8.1

08.17

10.908

10.908

0

153.200

153.200

0

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

11.1

11.01

187.638

187.639

-1

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

9.413

9.413

0

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

2.525

2.525

0

Herwaarderingsreserve gemeentehuis

11.1

11.02

217.327

217.327

0

Dekkingsreserve gemeentehuis

11.1

11.02

16.137

16.137

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

11.1

11.02

72.744

72.744

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

11.1

11.02

23.686

23.686

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis

11.1

11.02

43.429

43.429

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd. gemeentehuis

11.1

11.02

4.291

4.291

0

Bijdrage uit vrije algemene reserve

- Bijdrage tgv exploitatie (grex) (W09)

11.1

11.02

920.000

920.000

0

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

11.1

11.02

79.146

79.146

0

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

Kosten automatisering

11.1

11.09

1.107.134

760.904

346.230

2.683.470

2.337.240

346.230

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

6.410.251

4.422.582

1.987.669

Totaal bijdragen uit reserves

58.508.170

52.107.898

6.400.272

2016

2016

2016

Omschrijving

Progr.

Product

gewijzigde

realisatie

afwijking

begroting

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 3

Dekkingsreserve Slowlane R351 (A19)

3.1

03.02

-413.400

0

-413.400

-413.400

0

-413.400

Programma 5

Storting in vrije algemene reserve:

- Storting uit dekkingsres. (verk. schoolwon.) - W03

5.1

05.08

-1.401.014

0

-1.401.014

-1.401.014

0

-1.401.014

Programma 6

Storting in algemene culturele reserve:

- Aankoop beeldende kunst

6.1

06.04

-125.000

-125.000

0

-125.000

-125.000

0

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

- Winstafdracht bouwgrondexploitatie (W10)

10.1

10.11

-1.225.990

-752.900

-473.090

- Vrijval voorzieningen grex (W09) + (W10)

10.1

10.11

-7.727.009

-7.345.908

-381.101

- Correctie voorziening Dijkstraten 31-12-2016

10.1

10.11

0

-59.644

59.644

-8.952.999

-8.158.451

-794.548

Programma 11

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsres. brede 16-klassige school

11.1

11.02

-2.060.300

-76.379

-1.983.921

- Dekkingsres. brede 16-klassige school (W07)

11.1

11.02

-350.000

-350.000

- Dekkingsres. brede 16-klassige school (W10) correctie

11.1

11.02

-360

-360

0

Storting in risicoreserve grondexploitatie:

- Storting in risicores. grex ivm overboeking uit var (W10)

11.1

11.02

-4.600.000

-4.600.000

0

- Correctie storting in risicores. ivm actuele risicoanalyse

-1.900.000

1.900.000

Storting in vrije algemene reserve:

- Algemene bodemreserve (W08)

11.1

11.02

-2.000.000

-2.000.000

0

- Reserve grondexploitatie (W08)

11.1

11.02

-2.351.237

-2.351.237

0

- Algemene reserve met inkomensfunctie (W08)

11.1

11.02

-18.204.715

-18.204.715

0

- Restant reserve toek. vern. Best (W08)

11.1

11.02

-1.476.528

-1.400.149

-76.379

Storting in risicoreserve grondexploitatie:

0

- Reserve grondexploitatie (W08)

11.1

11.02

-2.046.065

-2.046.065

0

- Reserve toek. vern. Best ged. (W08)

11.1

11.02

-8.953.935

-8.953.935

0

-42.043.140

-41.532.840

-510.300

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-52.935.553

-49.816.292

-3.119.261

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie

3.2

03.04

-839.853

-839.853

0

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie (+ W08)

3.2

03.13

-109.728

-109.728

0

-949.581

-949.581

0

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie (+ W08)

6.2

06.08

-120.119

-120.119

0

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.09

-80.000

-80.000

0

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie (+ W08)

6.2

06.18

-54.856

-54.856

0

-254.975

-254.975

0

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

- Afdracht natuurcompensatie Dijkstraten

10.1

10.11

-37.060

-36.292

-768

-37.060

-36.292

-768

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11.1

11.01

-3.910

-3.910

0

Storting bespaarde rente in:

- Vrije algemene reserve (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- idem (voorzieningen grondexploitatie)

11.1

11.02

- Algemeen culturele reserve (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- Reserve toekomstige vernieuwing Best (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- Risicoserve sociale domein (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- Reserve gevolgen reorganisatie (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- Egalisatiereseve ICT (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- Reserve buitensportaccommodaties (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- Reserve wegbeheer (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- Reserve vervanging groen (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- Reserve speelelementen (+ W08)

11.1

11.02

0

0

0

- Dekkingsreserves

11.1

11.02

-1.343.847

-1.293.939

-49.908

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie (+ W08)

11.1

11.09

-564.165

-564.165

0

-1.911.922

-1.862.014

-49.908

Totaal stortingen in reserves - structureel

-3.153.538

-3.102.862

-50.676

Totaal stortingen in reserves

-56.089.091

-52.919.154

-3.169.937

Totaal mutaties reserves

2.419.079

-811.256

3.230.335

Geraamde resultaat

2.220.462

1.023.044

1.197.418