Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten8.60511.0246.27110.401
Baten8.65311.64813.50417.079
Saldo voor bestemming-48-624-7.232-6.678
Stortingen in de reserves2.5301.7888.9908.195
Bijdragen uit de reserves1.44388704347
Saldo na bestemming1.0391.0761.0541.169

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

Lasten

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 4.130.000 hoger.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.

Ruimtelijke plannen (€ 66.000 voordelig)

Het belangrijkste verschil:

 • De kosten van bestemmingsplannen zijn lager dan begroot (€ 92.000 voordelig). In 2016 is er meer sprake geweest van kostenverhaal derden. Het bestemmingsplan Buitengebied moet voor een groot deel nog zijn beslag krijgen, waardoor nog een aantal werkzaamheden in 2017 plaats moeten vinden. Bij de resultaatbestemming 2016 wordt voorgesteld om een bedrag van € 55.000 over te hevelen naar 2017.

Grondexploitatie (€ 4.196.000 nadelig)

De belangrijkste verschillen:

 • Lagere verwervingskosten dan geraamd. De voorgenomen verwerving had te maken met de entree van de wijk Aarle en zal op een later moment worden gerealiseerd (€ 103.000 voordelig).
 • Minder uitgevoerde werkzaamheden bouw- en woonrijp maken dan geraamd (€ 487.000 voordelig). De voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot Klompenfabriek en Poortwachters zullen in 2017 worden uitgevoerd.
 • Omdat in 2016 voor Aarle geen sprake was van een vastgestelde bouwgrondexploitatie kon conform de regelgeving geen rente op de boekwaarde worden bijgeschreven (€ 101.000 voordelig).
 • Hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Door middel van deze post worden de mutaties van de bouwgrondexploitatie naar de balans verantwoord (€ 4.827.000 nadelig).
 • Hogere planbegeleidingskosten ecoduct (€ 16.000 nadelig).
 • Hogere planbegeleidingskosten De Vleut (€ 23.000 nadelig).
 • Niet verhaalbare kosten particuliere initiatieven (€ 42.000 nadelig).

Baten

In het resultaatgebied Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de baten € 3.575.000 hoger.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.

Ruimtelijke plannen
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

Grondexploitatie (3.575.000 hogere baten)

De belangrijkste verschillen:

 • Meer verkoopopbrengsten dan geraamd (€ 3.300.000 voordelig):

- Dijkstraten: gerealiseerde verkoop van 97 bouwkavels (begroot: verkoop van 59 bouwkavels);

- Steegsche Velden Oost fase A: gerealiseerde verkoop van 47 bouwkavels (begroot: verkoop van 7 bouwkavels). De exploitatieperiode is hierdoor verkort met 3 jaar;
- Schutboom: gerealiseerde verkoop van 2 bouwkavels (begroot: verkoop van 5 bouwkavels). In 2015 waren al meerdere bouwkavels gerealiseerd;
- Centrumplan en Molenstraat: de geraamde verkopen zijn in 2016 niet gerealiseerd maar zullen naar verwachting in 2017 plaatsvinden.

 • Lagere bijdragen van derden dan geraamd (€ 153.000 nadelig).
 • Lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Door middel van deze post worden de mutaties van de bouwgrondexploitatie naar de balans verantwoord (€ 370.000 voordelig).

Mutaties in reserves

Stortingen in de reserves grondexploitatie (€ 855.000 voordelig)
De belangrijkste verschillen:

 • Lagere winstafdracht Schutboom vanwege eerdere afdrachten in 2015 (€ 524.000 voordelig).
 • Lagere terugstorting voorziening Dijkstraten dan geraamd (€ 299.000 voordelig).
 • Lagere terugstorting voorziening Centrumplan dan geraamd (€ 91.000 voordelig).
 • Niet geraamde normstorting groenfonds Dijkstraten (€ 36.000 nadelig).

Bijdragen uit de reserves grondexploitaties (€ 257.000 nadelig)

Het belangrijkste verschil:

 • Er hebben geen bijdragen uit de reserves plaatsgevonden vanwege de discontovoet-verschillen voor de verliesvoorzieningen van Dijkstraten (€ 170.000 nadelig), Steegsche Velden Oost fase A (€ 34.000 nadelig) en Centrumplan (€ 53.000 nadelig).

Resultaat