Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat willen we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Een energieneutrale en afvalloze samenleving in 2030

Aandeel duurzame energie

26% duurzame energie in 2020

2015: 3,14 %

(gegevens 2016 beschikbaar in jaarrekening 2017)

In samenwerking met inwoners, ondernemers, duurzaamheidscoöperatie, maatschappelijke partners, kennisin-stellingen en woningbouwcorporaties is uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Dit betreft onder andere de volgende maatregelen of activiteiten:
Op het gebied van beleid en bewustwording:

 • met de raad het 3-sterrendossier duurzaamheid doorlopen;
 • projectontwikkelaars expliciet gevraagd  om bij te dragen aan een energieneutraal en afvalloos Best in 2030;
 • met woningbouwcorporaties prestatie-afspraken gemaakt in relatie tot duurzaamheid;
 • met Best Duurzaam, lokale koplopers en MRE-gesprekstafel duurzaamheid, bestuurlijke adviesgroep duurzaam wonen en buurgemeenten stedelijk gebied samenwerking en keten rondom duurzaamheid versterkt;
 • intern kernteam geformeerd;
 • informatiebijeenkomsten voor diverse doelgroepen zoals ondernemers;
 • stimuleren deelname aan de energy-battle, Actie: 'Winkelen? Pak de fiets!', Actie 'groene voetstappen', voorleesactie bij basisscholen en deelname aan Warme truiendag;
 • met Best Duurzaam maandelijks een halve pagina informatie geplaatst over duurzaamheidsonderwerpen in Groeiend Best en Facebookactie “ik ben Best duurzaam” gestart.

Op het gebied van specifieke advisering:

 • duurzaamheidsadviezen voor bestaande woningen Speelheide laten uitvoeren met oog op sterk verduurzamen woningen;
 • via ODZOB pilot waarbij enkele grote bedrijven/organisaties in Best zijn benaderd met oog op mogelijkheden voor verduurzaming bedrijf/organisatie;
 • duurzaamheidsopties m.b.t. InnovA58 ingebracht.

Op het gebied van maatregelen:

 • haalbaarheid grootschalige zonnevelden getoetst;
 • plaatsen van zonnepanelen op de gymzaal van de Bernardusschool en op de milieustraat;
 • subsidies binnengehaald voor 1100 zonnepanelen op sporthal, gemeentewerf en gemeentehuis;
 • energiedak geplaatst bij zwembad De Dolfijn;
 • deelgenomen aan pilot biomassaplein Groene Woud.

Afname hoeveelheid restafval

>10% reductie in 2016 t.o.v. 2015

3 % reductie t.o.v. 2015

Jaarrapportage verwerker

Om voldoende reductie van restafval te bereiken voeren we een nieuwe manier van inzamelen in. Bij het voorstel en raadsbesluit hierover zijn de resultaten benut van de in 2016 gehouden proef afvalinzameling in de wijk De Leeuwerik.

De resultaten van de proef zijn:
Laagbouw: het aandeel restafval is ten tijde van de proef met 80% afgenomen. Van alle bruikbare afvalstromen is het scheidings-percentage tot boven de 80% gestegen. Dat was daarvoor tussen de 20 en 46%.

Hoogbouw:  ten tijde van de proef 57% meer PMD afval gescheiden ingezameld. Voor papier of karton is dat 50%.

Een goed fysiek leefmilieu  (milieubeleidsplan 2012-2015)

De concentratie van (ultra)fijnstof  en stikstofdioxide

< wettelijke norm

< wettelijke norm

Kaart NSL
Evidence based CROW Solve maatregelenmix

Uitvoering gegeven aan het luchtbeleid waardoor de lokale emissie minimaal op hetzelfde niveau is gebleven.
De getroffen acties met een positief effect op de luchtkwaliteit staan vermeld onder diverse beleidsvelden. Dit zijn onder andere  bovengenoemde communicatie-acties bij het beleidsveld duurzaamheid en verkeersmaatregelen bij het beleidsveld mobiliteit (programma 3.1)
'uitvoeringsprogramma-lucht-2015-2020'

Huisvesting  groepen kwetsbare  mensen op nieuwe locaties waar sprake is van hogere concentraties luchtverontreinigende stoffen

Geen (0)

Geen (0)

Squit XO

Ruimtelijke en infrastructurele initiatieven zijn getoetst aan de 'handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant'
Geen nieuwe scholen, kinderdagverblijven of verzorgingstehuizen zijn bestemd of vergund binnen 300 meter van de snelweg of binnen 50 meter van een drukke gemeentelijke weg.

Aantal woningen en  geluidgevoelige accommodaties met een te hoog  binnenniveau   door geluid van wegverkeer op gemeentelijke wegen, railverkeer, luchtvaart en  industrie

≦ 3829 verkeer
≦ 109 rail
≦ 51 industrie
≦ 57  luchtvaart

in 2016

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017)

-

Geluidbelasting-kaarten/tabel geluidgehinderden

Het 'actieplan richtlijn omgevingslawaai' is in uitvoering.
Het betreft maatregelen aan de bron, in de overdracht of aan de gevel:

reconstructie Sint-Oedenrodeseweg. De nieuwe asfaltlaag leidt tot een lagere geluidbelasting;
scherm geplaatst langs Dijkstraten;
de geluidwering van woningen langs de Eindhovenseweg-Zuid en twee woningen langs de Willem de Zwijgerweg is onderzocht. Deze bleek voldoende.

en het betreft verkeersmaatregelen met een positief effect op de geluidbelasting. Voor meer informatie zie:  programma 3.1 en duurzaamheid

afsluiting Hoofdstraat en fietsparkeren en
fietsstimulatie- en educatieprojecten gedaan

(doel: autogebruik verminderen).

Geluidsniveau op alle zonebewakingpunten afkomstig van bedrijventerreinen 't Zand, Heide/ Breeven

≦ 50dB(A)

50 dB(A)

Zonebewakingrapport

De benodigde geluidruimte van bedrijven is gereguleerd door maatwerkvoorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunningen. Dit gebeurt conform het 'zonebeheerplan industrieterreinen 't Zand, Heide en Breeven'. Ook zijn maatwerkvoorschriften opgelegd bij bedrijven die niet meldingsplichtig zijn, maar wel een geluidbijdrage hebben in de cumulatieve geluidbelasting.

Een goed fysiek leefmilieu
(beleidsplan Integraal toezicht en handhaving)

Geen

-

Toezicht en handhaving bewaakt de kwaliteit van de fysieke leefomgeving

 • Het beleidsplan toezicht en handhaven 2016-2019 is door het college vastgesteld in januari 2016.
 • Toezicht en handhaven is conform (de prioritering in) het uitvoerings-programma 2016 uitgevoerd.

Milieujaarverslag

In verband met de verplichte jaarlijkse milieuverslaglegging (artikel 21.1 Wet milieubeheer) staan onderstaande cijfers gerapporteerd:

Aantal ingekomen aanvragen omgevingsvergunning milieu

4

Aantal beschikkingen omgevingsvergunning milieu

3

Aantal beschikkingen met termijnoverschrijding

2

Aantal omgevingsvergunningen beperkte milieutoets

2

Aantal omgevingsvergunningen milieu neutraal wijzigen

1

Aantal ingetrokken omgevingsvergunningen milieu

0

Aantal ingekomen meldingen Activiteitenbesluit

49

Waarvan meldingen voor gemeentelijke inrichtingen

0

Aantal maatwerkprocedures

3

Aantal toetsingen milieuparagraaf voor ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen- en projectbesluiten

38

Aantal besluiten tot het opleggen van hogere geluidsgrenswaarden

4