Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten9.63710.4939.9969.392
Baten1.006815805886
Saldo voor bestemming8.6319.6789.1918.505
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves153203249238
Saldo na bestemming8.4789.4758.9428.267

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

In het resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de lasten € 604.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Er is een extra subsidiebedrag aan Welzijn Best Oirschot verleend voor de instroom van asielzoekers (€ 77.000 nadelig). Hier tegenover staan hogere baten ad € 92.000 (zie ook de baten) vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het verschil tussen beide bedragen is ter dekking van van planvormings- en onderzoekskosten.
  • Er is minder geld besteed aan het mantelzorgcompliment (€ 30.000 voordelig). In 2016 zijn er minder aanvragen geweest dan begroot.
  • De verwachte restitutie van de verstrekte subsidie aan Stichting Zuidzorg over 2015 was onterecht begroot. Deze teruggaaf is al in de jaarrekening 2015 verwerkt (€ 78.000 nadelig).
  • Per saldo lagere lasten voor de Wmo maatwerkvoorzieningen (€ 638.000 voordelig).
    Dit betreft onder meer de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen: Wmo leef- en woonvoorzieningen (€ 144.000 voordelig), Wmo maatwerk chronisch zieken en gehandicapten (€ 82.000 voordelig), hulp bij het huishouden (€ 138.000 voordelig) en Wmo begeleiding via een PGB (€ 274.000 voordelig). De Wmo is een openeinderegeling waarbij de gemeente de vraag maar beperkt kan beïnvloeden. Hierdoor is er kans op onder- of overschrijding van budgetten. Met name de post woningaanpassingen is lastig te ramen, omdat één grote woningaanpassing meer in een jaar er al voor kan zorgen dat het budget overschreden wordt. Bij Wmo begeleiding zien we een verschuiving van PGB (onderschrijding) naar zorg in natura (overschrijding). Doordat de gemeente een zeer ruim aanbod in natura heeft, zien we dat steeds meer cliënten hiervoor kiezen.
  • Minder exploitatielasten Bestwijzer (€ 70.000 voordelig). In 2016 zijn onder andere minder uitgaven aan ICT geweest dan begroot en is de catering grotendeels door de gemeente zelf verzorgd. Met ingang van de begroting 2017 wordt het exploitatiebudget structureel met € 25.000 afgeraamd.

In het resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de baten € 81.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

  • Van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn er ontvangsten geweest voor de instroom van asielzoekers (€ 92.000 voordelig). Hier tegenover staan hogere lasten (zie ook de lasten).
  • Er is een hoger bedrag aan eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen ontvangen (€ 29.000 voordelig).
  • Gedurende het jaar hebben een aantal huurders van Bestwijzer opgezegd (€ 36.000 nadelig).