Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien
(Participatiewet)

Aantal
uitkeringsgerechtigden dat volledig uitstroomt naar betaalde arbeid.

≥ 50 in 2016

53

CSam Productie

Uitvoering gegeven aan de Nota 'Best@work: Participeren naar vermogen', waarbij:

 • De inzet van de jobhunter is gecontinueerd  én aanvullend hierop is een tweede jobhunter gestart waardoor het relatiebeheer met werkgevers op regionaal en lokaal niveau is geïntensiveerd.
 • Eén van de jobhunters participeert in één van de accountteams binnen het Regionaal Werkbedrijf. Vanuit deze positie zet de jobhunter zich in op het leggen van duurzame contacten met werkgevers om uitkeringsgerechtigden te kunnen plaatsen op de regionale arbeidsmarkt.
 • De doelgroepenbenadering is in concept gereed. Op grond hiervan is gestart met  onderzoek naar de inzet van vernieuwende ondersteuningsvoorzieningen voor inwoners die een beroep doen op de Participatiewet.
 • Het onderzoek naar de rol van de WSD bij ondersteuning van (kwetsbare) doelgroepen binnen de Participatiewet heeft geresulteerd in de notitie 'van transitie naar transformatie'. Op basis van deze notitie is in Best een keuze gemaakt voor het prototype '3D Ketensamenwerking' waarin de WSD haar expertise inzet ten behoeve van een verdere integrale benadering binnen het sociaal domein. Vooruitlopend daarop is de WSD ingezet bij de uitvoering van de Participatiewet binnen de gemeente.
 • De versterking van het team Re-integratie  heeft er aan bijgedragen, dat hun expertise effectiever kan worden ingezet.
 • Via Het Goed zijn re-integratietrajecten ingezet.

Aantal uitkeringsgerechtigden dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid.

≥ 35 in 2016

27

CSam Productie

Uitvoering gegeven aan de Nota 'Best@work: Participeren naar vermogen'  Daarvoor zijn dezelfde acties uitgevoerd als hierboven beschreven.
Uitgangspunt is dat we inzetten op volledige uitstroom. Als dit niet haalbaar blijkt, wordt deeltijd werk overwogen.

% van de uitkeringsgerechtigden die met loonkostensubsidie uitgestroomd zijn naar betaalde arbeid, stijgt minimaal 10% in loonwaarde ten opzichte van het voorgaande jaar.

30% in 2016

n.v.t.

CSam Productie

Op dit moment zijn geen gegevens beschikbaar die het verschil in loonwaarde ten opzichte van het voorgaande jaar in beeld brengt. Wel kan worden vermeld dat er in totaal negen uitkeringsgerechtigden met behulp van het instrument loonkostensubsidie zijn uitgestroomd naar betaalde arbeid.

% van de meldingen voor een uitkering voor levensonderhoud resulteert in het afzien van een aanvraag van een uitkering.

≥ 20% in 2016

18,5

CSam Productie

De poortwachtersfunctie is actief toegepast, waarbij in 2016 het accent lag op:

 • inwoners jonger dan 27 jaar;
 • strenger toezicht op rechtmatigheid en actiever inzetten op doelmatigheid;
 • sneller inzetten van de externe Bijzonder Onderzoek medewerker.

Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden (Pw, IOAW, IOAZ, BBZ).

≤ 450 in 2016

434

CSam Productie

Wij hebben het accent gelegd op:

 • herziening van de toegang tot de Participatiewet;
 • toepassing van maatwerk;
 • toeleiding naar werk;
 • het handhaven op het nakomen van verplichtingen die verbonden zijn aan het ontvangen van een uitkering.

Uitkeringsgerechtigden doen iets terug voor de samenleving. (Activeringsverorde-ning Gemeente Best 2015)

% van de nieuwe instroom waarvoor deelname aan 'Best doet mee' verplicht is, verricht maatschappelijke nuttige taken.

100% in 2016

22%

CSam Productie

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

 • alle uitkeringsgerechtigden (die een verplichte tegenprestatie moeten leveren) zijn gemotiveerd om een passende 'maatschappelijk nuttige activiteit' te vinden en vervolgens ook uit te voeren;
 • ook de doelgroep jongeren (bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaters) en de doelgroep vanuit de WMO zijn in staat gesteld om maatschappelijk te participeren.
 • partners in het veld (onderwijs, sport, cultuur, welzijn) hebben geschikte activiteiten beschikbaar gesteld voor het verrichten van de tegenprestatie. Hiernaast zijn er in 2016 meer organisaties toegevoegd waar een tegenprestatie verricht kan worden zoals stichting Leergeld, de Wereldwinkel, Vie Talent, Woongroep Archipel.
 • De tegenprestatie wordt besproken op momenten dat andere zaken ook aan de orde zijn bijvoorbeeld bij de fase van instroom en voortgangsgesprekken. Dit betekent dat de tegenprestatie nog niet met de hele groep uitkeringsgerechtigden is besproken. Daarnaast hebben uitkeringsgerechtigden een half jaar na het bespreken hiervan de tijd om hier invulling aan te geven voor zover zij al geen vrijwilligerswerk en/of mantelzorg verrichten.