Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten8.2488.7419.0488.868
Baten5.1415.6225.3165.237
Saldo voor bestemming3.1073.1193.7313.631
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves004035
Saldo na bestemming3.1073.1193.6913.596

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

In het resultaatgebied 7.2 Inkomen zijn de lasten en baten per saldo € 100.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Lagere uitgaven aan bijstandsuitkeringen aan de doelgroep Participatiewet (per saldo € 98.000 voordelig). In werkelijkheid zijn er gemiddeld 11 uitkeringsgerechtigden minder dan begroot (€ 127.000 voordelig). Hier tegenover staat dat de gemiddelde uitkering hoger is dan begroot
    (€ 29.000 nadelig).
  • Lagere uitgaven vanuit de gebundelde uitkering inkomensvoorziening PW, IOA en BBZ (€ 21.000 voordelig).
  • Meer loonkostensubsidie verstrekt in het kader van de Participatiewet  (€ 41.000 nadelig).