Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Locaties in Best zijn op een goede en logische wijze bereikbaar per (elektronische) fiets   gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer. (Bron: Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan 2008)

Geen

-

-

Het actief participeren in relevante overleggen leidt tot het gewenste maatschappelijk effect.

  • Actieve participatie in de overleggen met  regio-gemeenten, provincie en Rijk over onder andere A58, Challenge-ontsluiting.
  • Mede door een actieve participatie is in alle MRE-gemeentenraden, waaronder Best, de regionale Bereikbaarheidsagenda  vastgesteld.
  • De Hoofdstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer.
  • De bestemmingsplanprocedure, die de Challenge-ontsluiting mogelijk maakt, is opgestart, maar nog niet ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
  • De realisatie van de Slowlane is verder voorbereid ter hoogte van Aquabest. De rest van het tracé is verder voorbereid.

Een goede balans tussen de aanwezige parkeervoorzieningen en de behoefte aan parkeerplaatsen.
(Bron: Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan, 2008)

Geen

-

-

Het continue onder de aandacht brengen van 'parkeren' in relevante dossiers leidt tot het maatschappelijk effect.

  • Realisatie van extra fietsparkeerplaatsen op diverse locaties, waaronder locaties in de nabijheid van horeca, zoals opgenomen in de 'Lokale aanpak veilig fietsen Best' is voorbereid. De fietsparkeerplaats bij de natuurspeeltuin aan de Stanserstraat is gerealiseerd.
  • De mogelijkheden voor oplaadpunten voor elektronische fietsen in het openbaar gebied zijn niet onderzocht, omdat prioriteit gegeven is aan andere activiteiten. Hieronder valt een onderzoek naar de mogelijkheden voor een snelfietsroute Den Bosch - Eindhoven en het opstarten van een lokale visie op mobiliteit. Het onderzoek voor de oplaadpunten in het openbaar gebied wordt opgenomen in de lokale mobiliteitsvisie.
  • De hardheidsclausule zoals opgenomen in de Nota Parkeernormen 2015 is tweemaal toegepast.

Goede verkeersveiligheid.
(Bron: Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan, 2008)

Aantal geregistreerde ernstige verkeers-slachtoffers
(Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018)

0

-

Ongevallen opgenomen in Viastat-online.nl

  • De voorbereidingen zijn gestart om diverse maatregelen uit de 'Lokale aanpak veilig fietsen Best' uit te kunnen voeren.
  • Partners als VVN Best en scholen hebben diverse verkeerseducatieprojecten uitgevoerd.