Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten4.5078.7006.7184.009
Baten339383383258
Saldo voor bestemming4.1688.3176.3353.751
Stortingen in de reserves866915950950
Bijdragen uit de reserves1.2875.2273.250716
Saldo na bestemming3.7464.0054.0353.985

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

Lasten

In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn de lasten € 2.709.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • In 2016 zijn enkele geraamde investeringen niet geheel uitgevoerd of is er minder budget benodigd geweest. Omdat deze investeringen worden gedekt uit reserves hebben de lagere lasten per saldo geen gevolgen voor het rekeningresultaat 2016.

Hieronder vallen:

- Reconstructie Sint-Oedenrodeseweg (€ 100.000 voordelig);

- Kwaliteit Beheer openbare ruimte parkeren Leeuwerik (€ 75.000 voordelig);
- Tweede ontsluitingsweg Terraweg is nog niet geheel uitgevoerd (€ 24.000 voordelig);

- Projecten vanuit het wegbeheerplan die zijn doorgeschoven naar 2017 (€ 2.210.000 voordelig);
- Projecten vanuit het groenbeleidsplan die zijn doorgeschoven naar 2017 (€ 183.000 voordelig);

- Krediet verbeteren woonomgeving (€ 80.000 voordelig).

Bij de resultaatbestemming 2016 wordt voorgesteld om een gedeelte van de projecten aan de Leeuwerik en de Terraweg, in totaal € 100.000, over te hevelen naar 2017.

  • In 2016 zijn nog geen uitgaven gedaan voor het beheer van de parkstrook A2 (€ 25.000 voordelig).
  • Lagere lasten straatverlichting (€ 90.000 voordelig).
  • Lagere lasten groenonderhoud onder meer door het achterblijven van areaaluitbreiding (€ 20.000 voordelig).
  • Lagere lasten gemeentereiniging (€ 25.000 voordelig).

Baten
In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn de baten € 125.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Doordat het onderhoud van de Wadi’s (waterafvoer door drainage en infiltratie) in 2016 nog niet nodig was, is er geen bijdrage uit het product riolering en waterzuivering voor onderhoud van de Wadi’s geboekt (€ 18.000 nadelig).
  • In 2016 wordt er minder doorberekend aan de producten afval en riolering (€ 32.000 nadelig).
  • De subsidieontvangsten zijn minder omdat de kosten van de diverse projecten ook lager zijn (€ 40.000 nadelig).