Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Een  smaakmakend cultureel Best (Beleidsakkoord)

Geen

-

-

-

 • Het actieplan Cultuur en Kunst 2017-2018 is opgesteld en in uitvoering.
 • Samen met de Adviescommissie Beeldende Kunst zijn twee kunstwerken aangeschaft: een drinkwaterfonteinen en een kunstwerk bij de Mol. De locaties van deze twee drinkwaterfonteinen zijn door inwoners bepaald.
 • Het kunstwerk De Mol is gerestaureerd. Als tegenprestatie is één kunstwerk door de kunstenaar geleverd.
 • Voor culturele activiteiten zijn subsidies verleend.
 • Door de raad is besloten om het onderwerp maatschappelijke accommodaties / buurthuizenbeleid niet in de vorm van drie sterrendossier door te zetten. De bestuursopdracht is omgezet in een regulier dossier met een nader door de raad gedefinieerde inhoud.

Jeugdigen maken kennis met cultuur tijdens hun schoolcarrière (Cultuurnota)

% jeugd dat jaarlijks kennis maakt met cultuur

> 10% in 2016
(Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017)

-

Evaluatie combinatiefunctionarissen Best Onderwijs

Op basis van afspraken met Best Onderwijs en het Heerbeeck College is subsidie verleend voor combinatiefunctionarissen cultuur.

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed (Beleidsakkoord)

% in aanmerking komende objecten (zie inventarisatielijst) die de status van gemeentelijk monument hebben.

100% in 2030, waarvan 5 in 2016

2016: 45 in totaal

Erfgoedwet

 • Zeven procedures zijn gestart voor de status 'gemeentelijk monument'. De procedures zijn in 2016 nog niet geheel afgerond.
 • Eigenaren monumenten maken vanaf eind 2016 gebruik van gratis door gemeente aangeboden abonnement Monumentenwacht N-Br.
 • In 2016 is een subsidieregeling erfgoed vastgesteld waarmee vooral activiteiten die de beleving van erfgoed stimuleren, worden ondersteund.

Borging erfgoed in ruimtelijke plannen
(Erfgoedwet)

% ruimtelijke plannen waarin cultuur-historische waarden in de ruimtelijke afweging zijn meegenomen.

100% in 2016

2016: 100%

Erfgoedwet

 • Toepassen van archeologiebeleid en cultuurhistorische waardekaart Best bij alle ruimtelijke initiatieven.
 • De geactualiseerde Beleidskaart archeologie 2015 wordt via het in procedure gebrachte parapluplan, geborgd (vaststelling begin 2017).

Bescherming cultuurhistorische waarden Batadorp
(Aanwijzingsprocedure van rijkswege)

Definitieve aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht.

in 2016 met draagvlak bij de inwoners

Aanwijzing in 2016

Monumenten Selectie Project 2004 - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2012

Op 29-02-2016 definitieve aanwijzing Batadorp tot beschermd dorpsgezicht.

 • bewoners zijn geïnformeerd;
 • leges beschermd dorpsgezicht gelijk gesteld/aangepast aan leges in andere delen van Best;
 • adviezen uitgebracht in vergunning-procedures;
 • met monumentencommissie inspecties uitgevoerd op locatie.