Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten1.5221.5681.8591.787
Baten170137137149
Saldo voor bestemming1.3521.4311.7221.637
Stortingen in de reserves1125125125
Bijdragen uit de reserves8632373340
Saldo na bestemming1.2661.5241.4741.422

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

In het resultaatgebied 6.1 Cultuur zijn de lasten € 72.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Lagere lasten restauratie De Mol (€ 14.000 voordelig).
  • De verbouwing met betrekking tot de fysieke doorbraak tussen de panden aan de Raadhuisstraat van de bibliotheek en de nieuw te ontwikkelen Cultuurbank in het voormalige Rabobankgebouw was in 2016 nog niet geheel afgerond. In 2017 wordt de verbouwing van het voormalige Rabobankgebouw afgerond. Bij de resultaatbestemming 2016 wordt voorgesteld om een bedrag van € 19.750 (voordelig) over te hevelen naar 2017.
  • Op grond van oude berekeningen uit 2012 rondom het ontstaan van de culturele hotspot was in de begroting een kostenpost van € 31.000 geraamd. De situatie is inmiddels zodanig veranderd waardoor dit budget niet is besteed (€ 31.000 voordelig).

In het resultaatgebied 6.1 Cultuur zijn de baten € 12.000 hoger.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.