Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Jongeren zijn minimaal in het bezit van een startkwalificatie
ten behoeve van een goede startpositie op de arbeidsmarkt

(Europese 'Lissabon doelstelling', Nota maatschappelijke ondersteuning en participatie 2012-2015, beleidsnota Wmo 2012-2015)

% voortijdig schoolverlaters

voortgezet onderwijs:
onderbouw < 1%
bovenbouw vmbo < 4%
bovenbouw havo/vwo < 0,5%

Mbo:
Niveau 1: < 22,5%
Niveau 2: < 10%

Niveau 3, 4 < 2,75%
in 2015/2016

(streefcijfers komen uit het regionale convenant)

Schooljaar 2014/2015
(totaal 1,7%):

voortgezet onderwijs (totaal 0,4%):
onderbouw 0,2%
bovenbouw vmbo 0,9%
bovenbouw havo/vwo 0,2%

Mbo (totaal: 5,4%):
Niveau 1: 41,7%
Niveau 2: 8,5%

Niveau 3, 4: 3,9%

(Gegevens over schooljaar 2015-2016 volgen in 2017)

VSV-verkenner

De beleidsontwikkelagenda's van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn uitgevoerd. Het resultaat hiervan is onder meer dat een evaluatie heeft plaatsgevonden van de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs. De evaluatie heeft aandachtspunten opgeleverd voor een nieuwe beleidsnotitie in 2017.

De taken ten aanzien van leerplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te voorkomen zijn geïntensiveerd. Als oplossing voor de aanpak van verzuim en schooluitval van de doelgroep 18+ in de subregio Eindhoven-De Kempen is de functie leerplichtplus-ambtenaar vormgegeven. Deze functie is een combinatiefunctie leerplicht/RMC binnen het mbo, waarbij RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatie punten voor voortijdig schoolverlaters. Hiermee is de bevoegdheid met betrekking tot leerplicht uitgebreid met de doelgroep voortijdig schoolverlaters in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 23 jaar.

In schooljaar 2015-2016 zijn vanuit het regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 45 projecten gestart. Mede door de inzet bij deze projecten is het aantal VSV-ers in de regio gedaald. Een aantal projecten zijn te kwalificeren als een praktijkresultaat. Hiervan is geadviseerd om deze te continueren. Het gaat onder meer om:

  • Stap op en Entree
  • Syntheseklas
  • Interne rebound
  • Doorstroomcoaches
  • Intercedenten arbeid
  • Jobcoaching

Het achterblijven op de streefcijfers mbo 1 en 3 is het gevolg van voortijdig schoolverlaten van op zichzelf staande gevallen. Omdat elk geval een unieke oorzaak had, was in deze gevallen een algemene aanpak niet aan de orde.

aantal thuiszitters

< 2 primair onderwijs (PO) en < 10 voortgezet onderwijs (VO) in 2015/ 2016

Schooljaar 2015/2016:
PO: 0
VO: 2

Registratie leerplicht

Het regionaal overleg thuiszitters is voorgezet in het zogenaamde Passend Traject Overleg (PTO). Elke thuiszitter wordt gemeld in het PTO. In het PTO bespreekt het RMC met de scholen deze melding en onderneemt actie.

Via het bestuurlijk afstemmingsoverleg, het 'Op Overeenstemming Gericht Overleg; (OGOO), en het ambtelijk beleidsoverleg werden de afspraken met de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs over regie en aanpak thuiszitters uitgevoerd.

Alle doelgroepkinderen krijgen een goede aansluiting tussen voor- en vroegschoolse voorziening en Primair Onderwijs

(LEA 2014-2019)

% doelgroepkinderen in een VVE-programma

90% van de doelgroepkinderen neemt in 2016 deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie.

2015: 90%
Gegevens 2016 beschikbaar in jaarrekening 2017.

Jaarlijkse evaluatie VVE

De stuurgroep LEA heeft besloten af te zien van het sluiten van een convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie. De betrokken partners voldoen al aan de criteria vanuit de wet en de gemeentelijke subsidieverordening. Een convenant waarin dit nogmaals wordt vastgelegd werd door de stuurgroep als overbodig beschouwd.

Er is een nieuwe regeling uitgevoerd die de kosten van peuterarrangementen subsidieert.

De uitvoerende kinderopvanginstellingen hadden regelmatig afstemming met elkaar, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de gemeente om de deelname aan de peuterarrangementen te vergroten.
Per Integraal Kindcentrum (IKC) is gekozen om op het gebied van opvang, vorming, ontwikkeling en onderwijs samen te werken.

Een overkoepelende visie op educatief partnerschap (ouderbetrokkenheid) is vastgesteld. Aan elke afzonderlijke IKC locatie is opgedragen hier verdere invulling aan te geven.

Kinderen kunnen in Best naar een reguliere basisschool of een voorschoolse voorziening.
(Gezamenlijke uitgangspunten Passend Onderwijs 2013)

% leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat

1 % < in schooljaar 2016/2017

Schooljaar 2015 -2016: 0,82%.

Gegevens schooljaar 2016/2017 beschikbaar in jaarrekening 2017

Centrale leerlingen-registratie

De beleidsontwikkelagenda's van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn geen wachtlijsten meer en zijn uitvallers binnen drie maanden geplaatst.

Goede spreiding van onderwijshuisvesting en voorschoolse voorzieningen.
(Integraal huisvestingsplan onderwijs 2014-2017)

Verhouding ruimtecapaciteit van en ruimtebehoefte aan onderwijs is evenredig aan elkaar(het betreft hier geen meetbare indicator)

De aanwezige ruimtecapaciteit komt overeen met de benodigde ruimtecapaciteit per spreidingsgebied in 2018

-

IHP 2014 - 2017

In het spreidingsgebied Hoge Akker-Leeuwerik-Speelheide is gestart met de uitwerking van de opgave om van drie naar twee onderwijslocaties te komen. Binnen het OOGO is een voorkeurslocatie uitgesproken.

In het spreidingsgebied Heuveleind – Heivelden zijn de drie scholen in dit gebied gehuisvest in de drie onderwijsvoorzieningen gesitueerd aan de Paardenhei-Vlinderhei.

Voor IKC Platijn (Dijkstraten) is nog geen definitief ontwerp. Wel is het programma van eisen vastgesteld, zijn stedenbouwkundige massastudies uitgevoerd en is gestart met het voorlopig ontwerp en is de samenwerking met Thuis op dit dossier geïntensiveerd.

Jeugdigen ervaren zo min mogelijk problemen bij het opgroeien en ouders / verzorgers  bij het opvoeden.

(Beleidsplan jeugd 2015-2018)

% jeugdigen (12 tot en met 17 jaar) dat dagelijks met problemen kampt

< 20% in 2019
Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

14% in 2016

GGD-monitor

Het jongerenwerk is geëvalueerd, waarbij vooral is gekeken of er extra middelen structureel moesten worden toegevoegd aan de begroting.  Dit is in de kaderbrief en begroting 2017  verwerkt. Besloten is dat deze middelen in het kader van de flexibiliteit breed ingezet kunnen worden door Welzijn Best Oirschot (WBO).

Door diverse organisatie zijn individuele hulpverleningstrajecten ingezet. Deze trajecten zijn gericht op 'eigen kracht', zoals Home- en Doorstart.

Het 'signaleringsschema Beste Betsy' is niet geactualiseerd, omdat eerst de besluitvorming rondom Beste Betsy moest plaatsvinden. Wel is aandacht voor 'signalering'  door de inzet van trainingen meldcode kindermishandeling op scholen en voorschoolse voorzieningen.

De methodische doorontwikkeling van TripleP is overgelaten aan de professionele organisaties als onderdeel van de deskundigheidsbevordering eigen personeel. Hierover zijn afspraken gemaakt.

We hebben besloten om Beste Betsy als netwerkorganisatie te ontbinden. De taken zijn al elders ondergebracht.

Jeugd- en ouderparticipatie gaat deel uitmaken van de brede cliëntenparticipatie in het sociaal domein. Daarom is geen apart plan van aanpak gemaakt. Ervaringen van jeugdigen en ouders zijn wel getoetst door middel van de klantervaringsonderzoeken, regionaal is ouder-en jeugdparticipatie vormgegeven en ouders zijn betrokken in het MOZ-traject.

Onderzoek heeft plaatsgevonden naar radicalisering onder jeugdigen in de gemeente. Er zijn geen signalen dat dit in de gemeente nadrukkelijk speelt. Omdat professionals hebben aangegeven meer te willen weten over het onderwerp zijn gerichte trainingen ingezet.

Op een basisschool is een succesvolle pilot van de KIES training uitgevoerd voor kinderen in echtscheidingssituaties.

Het aanbod preventieve voorzieningen voor de leeftijdscategorie 18  tot en met 23 jaar is in kaart gebracht binnen het productenboek preventief jeugdbeleid.

% ouders dat problemen ervaart (soms tot vaak) bij de opvoeding.

< 35% in 2019
Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

-

GGD-monitor

Binnen het sociaal domein wordt er een brede vraagverheldering gedaan bij  hulpvragen van inwoners. Indien nodig wordt dit integraal opgepakt.

(Beleidsplan Jeugd 2015-2018 / Nota van AWBZ naar Wmo)

aantal wachtenden op ondersteuning door het Ondersteuningsteam Bestwijzer en specialistenteam

0 in 2016

0 in 2016

I-Samenlevingszaken

Het klantproces binnen het Ondersteuningsteam Bestwijzer en specialistenteam is doorlopen ten behoeve van inwoners met een complexe ondersteuningsvraag. Het programma I-samenleving is als instrument leidend.

Aansluitend op de visie is een plan van aanpak om het methodisch werken vorm te geven. In dit plan staat de wijze waarop maatwerk wordt geboden aan inwoners en de verantwoordelijkheden van het Ondersteuningsteam Bestwijerz centraal.

De afsprakenkaders met huisartsen en praktijkondersteuners,  (voor)scholen, politie en bijzondere opsporingsambtenaren zijn geëvalueerd en aangescherpt.

De belangrijkste indicatoren om de resultaten van het Ondersteuningsteam Bestwijzer te meten zijn opgenomen in de monitor Sociaal Domein.

De PDCA cyclus is nog niet doorgevoerd binnen het Ondersteuningsteam. De cyclus moet worden gekoppeld aan het werken volgens een methodiek

% huishoudens met één contactpersoon vanuit het Ondersteuningsteam Bestwijzer en/of specialistenteam

100% in 2018

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018

100% in 2016

I-Samenlevingszaken

Jeugdigen met een (specialistische) hulpvraag kunnen thuis blijven wonen. (Beleidsplan jeugd 2015-2018)

% jeugdigen binnen de zorgvorm behandeling met verblijf (inclusief jeugdzorgplus) ten opzichte van alle jeugdigen met een individuele voorziening

< 4% in 2018

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018

7,4% in 2016

Monitor Sociaal Domein

Voldoende ambulante jeugdhulp is ingekocht bij diverse jeugdhulpaanbieders

De uithuisplaatsingen worden continu gemonitord, zodat jeugdigen weer zo snel mogelijk thuis kunnen wonen. Aanvullende acties bleken niet nodig.

% jeugdigen binnen de pleegzorg ten opzichte van alle jeugdigen binnen behandeling met verblijf

> 45% in 2018

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018

57% in 2016

Monitor Sociaal Domein

Voldoende aanbod pleegzorg is ingekocht bij diverse jeugdhulpaanbieders.

Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving.
(Beleidsplan jeugd 2015-2018)

Aantal jeugdigen op wachtlijst:
- melding Veilig Thuis (voorheen AMHK)
- crisisdienst
- uitvoering maatregelen in het gedwongen kader

0 in 2016

0 in 2016

Monitor Sociaal Domein

Veilig thuis is in regionaal verband gepositioneerd bij Jeugdbescherming Brabant (voorheen BJZ) en heeft de interne werkprocessen verfijnd conform de eisen van de Inspectie Jeugdzorg.

Voldoende maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn ingekocht, en werden zo tijdig ingezet.

De besluitvorming over de positionering van de integrale crisisdienst voor jeugdigen (Spoed4Jeugd) en uitbreiding naar de doelgroep 0 tot 100 jaar samen met 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant is vertraagd. Deze heeft geen prioriteit gekregen, omdat eerst ingezet is op het versterken van de netwerkfunctie tot 23 jaar.

Aantal maatregelen in het gedwongen kader

Jeugdbescherming
< 45 in 2018

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018

33 in 2016

CBS - beleidsinformatie jeugd

Tussen het Ondersteuningsteam Bestwijzer / Specialistenteam en gezinsvoogden en jeugdreclasseerders is samenwerking.

Over de inzet van gezinsvoogden en jeugdreclasseerders, voordat een maatregel door de rechter is opgelegd zijn afspraken gemaakt.

Het concept actieplan ter preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld en (vroeg)signalering door de basisstructuur is gereed en wordt opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2017-2018

Aantal maatregelen in het gedwongen kader

Jeugdreclassering
< 17 in 2018

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018

10 in 2015
(geen gegevens over 2016 beschikbaar)

CBS - beleidsinformatie jeugd

Aantal onderzoeken AMHK

Onderzoeken AMHK
< 17 in 2018

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018

-

CBS - beleidsinformatie jeugd