Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten8001.0601.1981.242
Baten279366546579
Saldo voor bestemming521694652663
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves24626262
Saldo na bestemming496632590601

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016  ?

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de lasten € 44.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

  • Door uitgaven (o.a. verkoopkosten) aan panden die verkocht zijn, zijn de lasten hoger (€ 25.000 nadelig). De verkoopresultaten van de panden zijn verantwoord in resultaatgebied 11.1.
  • Diverse hogere lasten van onder andere onderhoud en energie van panden(€ 17.000 nadelig).

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de baten € 33.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:

  • In 2016 zijn er afrekeningen opgesteld over de leges aan derden voor het leggen van kabels en leidingen over de jaren 2013-2015 (€ 36.000 voordelig).