Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Vestiging van meer, en meer gevarieerde, commerciële voorzieningen

Aantal in gebruik zijnde niet-woningen in het stimuleringsgebied centrum

>154
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017)

166

WOZ

 • We hebben de activiteiten van Stichting Centrummanagement ondersteund met menskracht en middelen en op gezette tijden overleg gevoerd met winkeliers Heivelden en Wilhelminadorp
 • Het detailhandelsbeleid, zoals dat door raad in september 2015 is vastgesteld, is als leidraad gebruikt bij (planologische) besluiten met betrekking tot supermarkten, internetwinkels en bestemmingswijzigingen in de winkelgebieden. Het detailhandelsbeleid heeft ook geleid tot een handhavingszaak.
 • In 2016 hebben we een werkgroep leegstand opgestart n.a.v. traject Winkelstraat van de Toekomst. Hierin vindt overleg plaats tussen gemeente, vastgoedeigenaren, centrummanagement en makelaars en zijn pand-voor-pand, de kansen en knelpunten besproken.
 • Het proces rondom de centrumontwikkeling is doorgegaan: oplevering fase 1 renovatie centrum, besluitvorming over o.a. horecagebouw centrum en renovatie gebouw Raadhuisplein/Den Ekker.
 • Via o.a. het evenementenoverleg en 'Best Bijzonder' hebben we de samenwerking  in de vrije tijdsector gestimuleerd (zie programma 6)

Het welvaartsniveau in Best neemt toe en is voor de lange termijn 'geborgd'

Meerjarige ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen op stedelijk regionaal niveau
(9 SGE gemeenten) t.o.v. landelijke ontwikkeling

structureel beter

cijfers 2009-2016:

Nederland: -1,7%
regio: +0,6%

De meerjarige ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen is dus op regionaal niveau beter dan het landelijke gemiddelde

bron werkgel.ontw.:
www.lisa.nl

bron 'borging'

betreft een aanname
inzet op kennis- en innovatie levert concurrentievoordeel voor de regionale economie en draagt zo bij aan 'borging' Bestse welvaart

 • We hebben actief geparticipeerd in ontwikkelingen aan de westflank van de regio Eindhoven, zoals planologische procedures Brainport Industries Campus, Challengeontsluiting en openbaar vervoer
 • In contacten met het (georganiseerde) bedrijfsleven zijn het ondernemersklimaat, duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs vaste gespreksthema's geworden.
 • M.i.v. 2016 levert Best het voorzitterschap van het regionaal team 1Loket. Hierin zijn gemeentegrens overschrijdende ruimtevragen van zittende bedrijven en nieuwvestigers beantwoord.
 • Er is regionaal overeenstemming bereikt over een voorstel aan de raden over de herprogrammering van bedrijventerreinen, een financieel arrangement en een regionaal ontwikkelfonds.
 • Binnen o.a. de Brainportsamenwerking hebben we de volgende accenten geagendeerd:

- Internationaliseringsagenda C4

- Brainport Schools
- Faciliteren toekomst Healthcare
- Goede verbinding tussen Best en de regio

Behoud van de weekmarkt in het centrum

Aantal marktkooplieden

> 25 in 2016

31 marktkooplieden per 31 december 2016

markt-administratie

 • De opstelling van de markt is aangepast aan het heringericht centrum en aan de diverse evenementen door het jaar heen.