Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Inwoners leven niet op straat (Beleidsnota Wmo 2012-2015)

Geen

-

-

Ervaringscijfers

Per casus is maatwerk geboden om dak- en thuisloosheid te voorkomen.

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en wonen
(Beleidsnota Wmo 2012-2015 en Beleidsakkoord)

% ouderen (65+) dat aangeeft weinig regie over het eigen leven te hebben

<5% in 2016

Gegevens beschikbaar in TTR 2017

GGD-monitor

 • Periodiek is overleg tussen gemeenten in de regio Brabant Zuidoost en de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Tijdens dit overleg wordt kennis gedeeld en afgestemd ten behoeve van integrale zorg en ondersteuning.
 • Zowel in BOV/Kempenverband als lokaal is doorlopend gewerkt aan optimalisering van de geboden ondersteuning. Zorgaanbieders denken mee aan de regionale, fysieke en digitale overlegtafels. Bijeenkomsten zijn georganiseerd waarin gemeenten en zorgaanbieders met elkaar in gesprek gaan.
 • In 2016 is gestart met de evaluatie van resultaatgericht indiceren en inkopen van de Wmo-begeleiding in BOV/Kempenverband.
 • De beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2017 t/m 2020 is in december 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.
 • De beleidsnota Wonen en Zorg is in december 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.
 • Bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over beschermd wonen voor de periode 2017-2020. Op basis van deze afspraken kan de werkwijze waarbij Eindhoven nu nog als centrumgemeente opereert, worden voortgezet en verbeterd.
 • Aan de GGD is opdracht verleend om ook in 2017 toezicht te houden op de kwaliteit van de ingekochte Wmo voorzieningen. Met de nieuwe opdracht behoort het uitvoeren van proactief toezicht ook tot de mogelijkheden.
 • Conform de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep maakt wassen en strijken voortaan onderdeel uit van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning. De nadere regels maatschappelijke ondersteuning zijn hiervoor aangepast.

% cliënten dat tevreden is over de manier waarop de Wmo ondersteuning bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen

>95% in 2017

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017

-

KTO-Wmo
(KTO: klanttevredenheidsonderzoek)

Inwoners weten de weg te vinden naar (correcte informatie over) ondersteuning als ze dit nodig hebben en ervaren dit als positief (Beleidsnota Wmo 2012-2015)

% volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65+) dat informatie wil over één of meerdere Wmo-voorzieningen, maar niet weet waar deze te verkrijgen

respectievelijk <6%
en <15% in 2016

Gegevens beschikbaar in TTR 2017

GGD-monitor

 • Het klantproces binnen het Ondersteuningsteam Bestwijzer en specialistenteam is doorlopen ten behoeve van inwoners met een complexe ondersteuningsvraag. Het programma I-samenleving is als instrument leidend.
 • Om het methodisch werken vorm te geven aansluitend op de visie is een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat centraal de wijze waarop maatwerk wordt geboden aan inwoners en de verantwoordelijkheden van het Ondersteuningsteam Bestwijzer. Een werkgroep die zich gaat oriënteren op mogelijkheden om cliënten en verwijzers overzicht te verstrekken in het gecontracteerde aanbod Wmo en jeugd is gevormd.
 • De mandaatregeling is bijgesteld naar aanleiding van het besluit om niet meer te werken met het Specialistenteam vanaf 1 januari 2018.

Rapportcijfer dat inwoners geven voor het contact met de gemeente bij een ondersteuningsvraag op grond van de Wmo

>7,8 in 2017

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017

-

KTO-Wmo

Inwoners kunnen zelfstandig deelnemen aan activiteiten en kunnen participeren in de samenleving (Beleidsnota Wmo 2012-2015)

% Wmo-cliënten dat aangeeft dat tevreden is over de manier waarop de ondersteuning bijdraagt aan het meedoen in de maatschappij

>95% in 2017

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017

-

KTO-Wmo

 • Inwoners die een beroep doen op ondersteuning op grond van de Wmo zijn tijdens het intakegesprek gestimuleerd om maatschappelijk te participeren binnen hun mogelijkheden.
 • Om inclusief beleid als uitgangspunt te hanteren bij al het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan is een projectopdracht vastgesteld.
 • Projecten en trajecten die leiden tot transformatie zijn uitgevoerd in de programma's 5, 7 en 8. Bijvoorbeeld: het stimuleren van zelfhulp, training signaleren , bespreekbaar maken kindermishandeling en ontwikkelen doelgroepenbenadering Participatiewet. Alle ontwikkelingen en benaderingen in het Sociale domein staan in het teken van de transformatie.
 • De doorontwikkeling van de indicatievrije inloop GGzE heeft in 2016 geen prioriteit gehad.
 • Er zijn afspraken gemaakt met Welzijn Best Oirschot over de uitbreiding van de maatschappelijke begeleiding aan statushouders. Ook voor de inbedding van het participatieverklaringstraject in het begeleidingstraject. zijn afspraken gemaakt

Mantelzorgers raken niet overbelast (Beleidsnota Wmo 2012-2015)

% Mantelzorgers dat zich zich tamelijk tot zwaar belast belast of overbelast voelt

<25% in 2017
Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017

-

KTO-Wmo

 • Op basis van het participatietraject voor de nota Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg is besloten de jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers in de vorm van een VVV-bon te continueren. Dit jaar zijn 443 mantelzorg complimenten aangevraagd en toegekend.
 • Met de vaststelling van de nota Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg is ingestemd met structurele subsidiëring van het Alzheimercafé in Best.
 • De opzet van het project Dementalent is herzien. De doelgroep is verbreed, de financieringsgrondslag is aangepast en de naam is gewijzigd in VieTalent.

% Mantelzorgers dat zich overbelast voelt

0% in 2017

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017

-

KTO-Wmo

Er is een rijk vrijwilligersleven in Best (Beleidsnota Wmo 2012-2015)

% Volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65+) dat vrijwilligerswerk doet

respectievelijk
>27% en >30% in 2016

Gegevens beschikbaar in TTR 2017

GGD-monitor

 • Binnen het sociaal domein zijn initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan en uitgevoerd worden, zonder aansturing van professionals ,gestimuleerd en gefaciliteerd. Onder meer door subsidiëring en door mee te denken over de realisatie.

Inwoners zijn tevreden over de leefbaarheid in de buurt, wijk en gemeente. (Beleidsnota Wmo 2012-2015)

Oordeel inwoners  over de kwaliteit en de
leefbaarheid van de woonomgeving

> 7,5 in 2017

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018

-

Veiligheidsmonitor

 • Het besluit is om het onderwerp maatschappelijke accommodaties / buurthuizenbeleid niet in de vorm van een 3 sterrendossier door te zetten. De bestuursopdracht is daarom niet verder uitgewerkt.

Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor
en zijn actief betrokken bij hun buurt/wijk.
(Beleidsnota Wmo 2012-2015)

Oordeel   inwoners  over de sociale cohesie

> 6,6 in 2018

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018

-

Veiligheidsmonitor

 • Inwoners maken in co-productie met de gemeente initiatieven tot buurtverbetering. Deze initiatieven bevinden zich in de ontwikkelingsfase.

Jeugdigen in Best
leven gezond (Nota Lokaal Gezondheids-beleid 2013-2016)

% Jeugdigen onder de 16* dat al eens alcohol heeft gedronken

<40% in 2016

Vanwege ophogen leeftijd in alcoholwetgeving is dit niet gemeten. Wel is bekend dat 44% van de 12-18 jarigen in Best ooit alcohol heeft gedronken (48% in 2011)

GGD-monitor

 • In  2016 zijn wederom diverse succesvolle activiteiten aangeboden op het gebied van alcohol- en drugspreventie, zowel nieuwe als reeds bestaande. Voorbeelden hiervan zijn: 'Best Zat', De Tent, Heerbeeckdag, workshops voor ouders, 40 Dagen zonder Alcohol, Challenge-day, Shockdoc voor en door jongeren etc.

% 'Binge'  drinkers onder drinkende jongeren van 12-18 jaar

<71% in 2016

61%

GGD-monitor

% jeugdigen van 12- 18 jaar dat waterpijp rookt

<18% in 2016

6%

GGD-monitor

 • De beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg bevat onder meer meetbare doelstellingen en acties welke bijdragen aan een gezonde leefstijl van jeugdigen in Best.

% niet-rokers onder jeugdigen van 12-18 jaar

>86% in 2016

94%

GGD-monitor