Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving
(Beleidsakkoord 2014-2018)

Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving.

≥7,3 in 2017
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018)

-

Veiligheidsmonitor 2017

 • Veiligheid is aangepakt via de realisatie van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2015-2016 .Onder andere is geïnvesteerd in de bestrijding van fietsdiefstallen en het voorkomen van woninginbraken. Bijvoorbeeld voorlichtingen, gericht toezicht, enzovoorts.
 • Het beleidsplan toezicht en handhaven 2016-2019 is door het college vastgesteld in januari 2016.
 • Toezicht en handhaven heeft plaatsgevonden volgens de prioriteiten die zijn vastgesteld in het uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaven 2016.

Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buurt.

≥7,6 in 2017
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2018)

-

Veiligheidsmonitor 2017

 • Veiligheid is aangepakt via het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2015-2016 . Onder andere de fysieke en sociale aanpak van wijk Naastenbest en de aanpak van onveilige plekken en drugspreventie.
 • Het beleidsplan toezicht en handhaven 2016-2019 is door het college vastgesteld in januari 2016.
 • Toezicht en handhaven heeft plaatsgevonden volgens de prioriteiten gesteld in het uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaven 2016.

Aantal signaaldossiers en/of criminele samenwerking-verbanden (CSV’s)

0

3

Cijfers Regionaal Informatie en Expertise Centrum en politie Oost-Brabant

 • Signaaldossiers en/of CSV’s worden systematisch aangepakt conform  het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2015-2016 en het ondermijningsplan

Aantal problematische jeugdgroepen

0

0

Cijfers politie Oost-Brabant

 • Jeugdgroepen zijn systematisch aangepakt conform uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2015-2016. De jeugdgroepen en het eventuele gebruik van alcohol en/of drugs zijn in beeld. Alle betrokken partners hebben bijgedragen aan het beheersbaar houden van de jeugdgroepen op zowel gedrag als het gebruik van genotmiddelen.

Aantal  woninginbraken

Minimaal 10% daling van het aantal woninginbraken t.o.v. 2014

(125 in 2014 en 49 in 2016)
60,8% daling t.o.v. 2014

Cijfers politie Oost-Brabant

 • De woninginbraken zijn aangepakt via de realisatie van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2015-2016. Bijvoorbeeld  door extra preventiemaatregelen, voorlichting woninginbraken en buurtonderzoeken.

Geen

-

-

Toekomstvisie brandweerzorg.
Risicoprofiel 2017

 • Gezamenlijk is met de VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost (VRBZO) uitvoering gegeven aan de taak Brandveilig Leven door het geven van een viertal voorlichtingsbijeenkomsten aan de doelgroep 65+
 • Beleidsmatige inbreng is gegeven bij de actualisatie van het Risicoprofiel 2017

% ruimtelijke besluiten vastgesteld conform Beleidsvisie Externe Veiligheid.

100%

100%

Raadsbesluiten en collegebesluiten

 • Bij elk ruimtelijk besluit, zowel omgevingsvergunning als bestemmingsplan, is een belangenafweging gemaakt. Deze afweging is conform de beleidsvisie externe veiligheid.

Een goede openbare orde en veiligheid.
(Algemene Plaatselijke Verordening en  Bijzondere Wetten)

Aantal van rechtswege verleende (omgevings-) vergunningen (APV-deel)

0

0

Squit XO

 • Alle ingekomen aanvragen en meldingen zijn binnen de wettelijke termijnen behandeld.