Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Een transparant functionerende en zichtbare raad die inwoners betrekt bij besluitvormings-processen

Oordeel inwoners over invloed als kiezer (vervallen, meetinstrument is gewijzigd), wordt: relatie inwoner-gemeente

> landelijk gemiddelde in 2016

nieuwe indicator (rapportcijfer): 6,1
landelijk gemiddelde : 6,0

'Waar staat je gemeente'

 • Het proces van bestuurlijke vernieuwing is in 2016 doorgezet.
 • De jeugdraad heeft verder vorm gekregen.

Oordeel inwoners over vertegenwoordiging door raad (vervallen, meetinstrument is gewijzigd), wordt:  relatie inwoner-gemeente

> landelijk gemiddelde in 2016

nieuwe indicator (rapportcijfer): 6,1
landelijk gemiddelde : 6,0

'Waar staat je gemeente'

Het  proces van bestuurlijke vernieuwing is in 2016 doorgezet.

De begroting is (meerjarig) structureel sluitend

Begrotingssaldo

> 0 in 2016

Programmabegroting 2016

Indien noodzakelijk is de begroting via de tussentijdse rapportages tijdig bijgesteld.

Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij het overheidsbeleid en -uitvoering en gaan hierbij uit van eigen kracht (Beleidsakkoord)

Oordeel inwoners over invloed als partner (vervallen, meetinstrument is gewijzigd), wordt: gemeente betrekt inwoners voldoende bij plannen, activiteiten en voorzieningen

> landelijk gemiddelde in 2016

nieuwe indicator:  %(helemaal) mee eens: 37%
landelijk gemiddelde: 35%

'Waar staat je gemeente'

De notitie 'Samen op ons Best' is vastgesteld. Hierin staan uitgangspunten voor inwoners- en overheidsparticipatie. Bij de nota hoort een uitvoeringsprogramma. In een voortdurende dialoog met de inwoners ontwikkelen we het partnerschap met de inwoners verder. Voorbeelden zijn werksessies met partners en een digitaal platform.

Klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening

Oordeel van de inwoners als klant (vervallen, meetinstrument is gewijzigd), wordt: waardering gemeentelijke dienstverlening

> landelijk gemiddelde in 2016

nieuwe indicator (rapportcijfer): 6,9
landelijk gemiddelde: 6,7

'Waar staat je gemeente'

De dienstverleningsvisie 'Graag en op maat' is in samenwerking met inwoners en partners opgesteld. Vervolgens is deze visie door de raad vastgesteld. De visie is richtinggevend voor samenwerking met partners en onze bedrijfsvoering.

% tijdig nagekomen terugbelnotities of voicemailberichten

85% binnen  2 werkdagen in 2017 (Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017)

-

TELAN- onderzoek telefonische bereikbaarheid

Een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek (TELAN) heeft in 2016 plaatsgevonden. De resultaten zijn bekend in 2017.

Digitale dienstverlening vervangt waar mogelijk de overige vormen van dienstverlening

Verhouding verschuift van fysieke baliecontacten naar digitaal aangevraagde producten. Dit is gemeten aan de hand van het product verhuizingen

>5% vermeerdering van digitale afhandelingen in 2016 t.o.v. 2014

31%

Management-
informatie uit G-bos.

Aangifte huwelijken, partnerschap, overlijden en geboorte zijn in 2016 volledig gedigitaliseerd via DigiD en vanaf 2017 operationeel.Inwoners worden bij herhaling gestimuleerd om informatie digitaal op te zoeken en via een digitaal formulier aan te vragen (zie het voorbeeld product verhuizingen).

Inwoners worden gestimuleerd en krijgen de ruimte om eigen initiatief te tonen

Aantal succesvolle initiatieven

50 in 2016

49

Interne inventarisatie

 • De in 2016 vastgestelde nota 'Samen op ons Best' gaat ook over overheidsparticipatie. Het is de situatie waarin inwoners zelf initiatief nemen en de gemeente kúnnen vragen om daarbij een rol te vervullen. Met inwoners zijn wij in overleg om te bezien hoe wij hun initiatieven goed kunnen faciliteren.
 • Er is eenmalig een extra budget toegevoegd aan het buurtbudget (€ 10.000). Dit is volledig benut ten behoeve van initiatieven van inwoners.

Deregulering

Minder of flexibelere regelgeving

Zo min mogelijk regels, maar met behoud van duurzaamheid en voldoende veiligheid

Interne inventarisatie is uitgevoerd

Interne inventarisatie

 • Een organisatiebrede inventarisatie van zaken die mogelijk in aanmerking komen voor deregulering is uitgevoerd. Dit is een lopend proces. Voorbeelden zijn de oprekking van de grens tussen vergunningen en meldingen, digitale overlijdensaangifte door begrafenisondernemer (i.p.v. persoonlijk), toestemmingsformulier verhuizing afgeschaft, etc.
 • Een aantal formulieren is vereenvoudigd.
 • Is samenwerking met de Veiligheidsregio toegewerkt naar standaardisering van eenvoudige evenementen eerder genoemde voorschriften.
 • Het evenementenspreekuur is ingevoerd
 • Een stagiair is ingezet op het onderzoek naar nut van meerjarige of langlopende vergunningen
 • Intern zijn op het vlak van de kernwaarde Eenvoud acties ondernomen zoals het makkelijker doen van bestellingen en declaraties.

De inwoners en ondernemers van Best hebben voordeel van regionale samenwerking (Visienota 'Regionale samenwerking op z'n Best' )

Geen

-

Aanname: de genoemde activiteit is een volgende stap naar het behalen van voordeel uit de samenwerking.

 • In de regio Zuidoost-Brabant zijn met de verbonden partijen MRE, VRBZO, GGD en ODZOB uniforme afspraken gemaakt over de Planning & Control cyclus.
 • MRE: Volgens planning  is in 2016 het Plan van Aanpak  voor het evaluatietraject van het MRE vastgesteld.
 • Stedelijk gebied: het plan van aanpak van de evaluatie van het in 2013 vernieuwde convenant van het Stedelijk Gebied is vastgesteld.
 • Veerkrachtig bestuur: de raad heeft in het najaar gesprekken gevoerd met de inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties over de bestuurlijke toekomst van Best.
 • Harmonisering/afstemming van bestuurlijke  regionale agenda's: de agenda's van MRE, Stedelijk gebied en van de 4 Campusgemeenten worden beter afgestemd op de Brainport agenda.
 • De samenwerking met Veldhoven richt zich op de bedrijfsvoering. In 2016 is specifiek de samenwerking geïntensiveerd ten behoeve van komst van de Omgevingswet.

*landelijk = deelnemende gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners