Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten4.4173.9603.7304.129
Baten725791837895
Saldo voor bestemming3.6913.1692.8933.234
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves77032
Saldo na bestemming3.6153.1692.8903.231

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 399.000 hoger.

De belangrijkste verschillen:

  • Voor wachtgelden van wethouders wordt een voorziening 'uitkeringsverplichtingen voormalig personeel' gevormd. Uit de actuariële berekeningen van de  wethouders blijkt dat de voorziening aangevuld moet worden met een bedrag van € 332.000 (nadelig). Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de rekenrente is aangepast van 1,629% naar 0,864%. Ook is er pensioen gestort middels een waarde overdracht (zie ook de baten). Deze storting is budgetneutraal opgenomen en was dus niet voorzien (€ 70.000 nadelig).
  • Hogere lasten voor regionale samenwerking (€ 62.000 nadelig). Dit wordt met name veroorzaakt door een begrotingswijziging welke per abuis zowel is opgenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2016 en bij de overhevelingen 2016. Feitelijk is er sprake van een overschot van € 53.000.
  • Voor het project 'bestuurlijke toekomst Best' is € 22.000 uitgegeven (nadelig). Hier tegenover staat een subsidie van de provincie van Noord-Brabant van € 27.500 (zie ook de baten).
  • Lagere afdrachten aan het Rijk voor de uitgifte van persoonsdocumenten (€ 70.000 voordelig). Dit wordt veroorzaakt doordat er minder paspoorten en rijbewijzen zijn uitgegeven. Deze onderschrijding staat in relatie met de lagere opbrengsten (zie ook de baten).
  • Vanuit de algemene uitkering is er geld ontvangen om de kosten te dekken die gemaakt zijn voor het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016. Deze kosten zijn lager uitgevallen. Structureel is er budget opgenomen voor de kosten voor het organiseren van een verkiezing. Echter heeft er, naast het referendum, geen verkiezing plaatsgevonden (€ 46.000 voordelig).

Baten
In het resultaatgebied Bestuur zijn de baten € 58.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

  • Lagere opbrengsten bij burgerzaken (€ 73.000 nadelig). Dit wordt veroorzaakt doordat er minder persoonlijke documenten zijn uitgegeven (zie ook de lasten).
  • In 2016 is er extra pensioen gestort in het fonds middels een waardeoverdracht (€ 70.000 voordelig). Deze storting is budgetneutraal opgenomen (zie ook de lasten).
  • Van de provincie Noord-Brabant is een subsidie van € 27.500 (voordelig) ontvangen als bijdrage voor het project 'bestuurlijke toekomst Best'.