Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten10.5143.2518.0466.989
Baten45.92244.34343.67643.737
Saldo voor bestemming-35.408-41.092-35.630-36.748
Stortingen in de reserves3.9465.02943.95543.395
Bijdragen uit de reserves8.1924.53449.37048.258
Saldo na bestemming-39.653-40.597-41.045-41.610

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

Lasten

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 2.080.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Geraamd positief rekeningresultaat van € 2.220.000 (voordelig).
  • In 2016 is er sprake van een lagere toerekening van apparaatskosten aan grondexploitatie en investeringen van € 293.000 (nadelig). Dit wordt veroorzaakt doordat er uren toegerekend zijn aan projecten waarvan de kosten ten laste van de exploitatie komen.
  • In 2016 is de onderuitputting personeelslasten volledig aangewend voor inhuur van externen. Als gevolg van de inhuur van extra capaciteit voor de verdere transformatie en optimalisering van processen binnen het sociaal domein is er sprake van een nadeel van € 112.000 op de personeelslasten.
  • In 2016 heeft huurkwijtschelding en afkoop van een inspanningsverplichting plaatsgevonden voor een bedrag van € 125.000 (nadelig).
  • In 2016 zijn enkele investeringen op kostenplaatsen niet geheel uitgevoerd. Omdat deze investeringen worden gedekt uit reserves hebben de lagere lasten per saldo geen gevolgen voor het resultaat 2016. Het betreft in totaal € 431.000 (batig). De belangrijkste zijn:

- Lagere kapitaallasten automatisering € 346.000
- Kwaliteit digitale dienstverlening € 46.000

Baten

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 61.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

  • In 2016 hebben er minder uitgaven met betrekking tot afval en riolering plaatsgevonden dan geraamd. Dit betekent dat er minder compensabele btw ontvangen is (€ 143.000 nadelig)
  • Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 245.000 (voordelig). Dit word voornamelijk veroorzaakt door de gevolgen van de decembercirculaire zoals de decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom van € 102.000 en bijstelling van een aantal maatstaven.
  • Lagere opbrengst onroerende-zaakbelasting van € 96.000 (nadelig) als gevolg van minder nieuwbouw in 2015 en meer bezwaren niet-woningen.
  • Er is sprake van een positief renteresultaat van € 39.000 (voordelig). Hier staat een lagere bespaarde rente op bestemmingsreserves tegenover van € 50.000 (nadelig). Dit laatste betekent ook een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserves.
  • In dit resultaatgebied zijn enkele boekwinsten in verband met verkoop van panden geboekt (zoals Batalaan 12) voor een totaal bedrag van € 43.000 (voordelig).

Daarnaast worden verschillen veroorzaakt door mutaties die niet van invloed zijn op het saldo na bestemming, zoals een lagere storting van € 2.334.000 uit de reserve toekomstige vernieuwing Best in de dekkingsreserve brede 16-klassige school.

Voor de overige verschillen wordt verwezen naar de specificatie baten algemene dekkingsmiddelen.

Aanwending post onvoorzien

in euro's

Gewijzigde begroting 2016

Primitieve begroting

46.269

Ondersteuningstraject stichting Welzijn Best Oirschot
(1e tussentijdse rapportage 2016)

-23.000

Saldo post onvoorziene uitgaven

23.269

Door wijziging van de begroting is bovenstaande post opgenomen bij de het betreffende programma.

Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen

Bedragen in duizenden euro's

Baten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2015

2016

2016

2016

Lokale heffingen

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen

4.793

5.054

5.054

4.958

Opbrengst bouwgrondbelasting

4

4

4

4

Opbrengst precariobelasting

72

90

90

109

Opbrengst toeristenbelasting

14

12

12

15

Opbrengst reclamebelasting

55

61

61

58

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

18.980

19.552

20.084

20.224

Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties

94

76

75

75

Huishoudelijke hulp toelage

0

293

293

293

Integratie-uitkering Wmo

1.860

1.680

1.768

1.768

Integratie-uitkering sociaal domein: Wmo 2015

2.800

3.143

3.146

3.183

Integratie-uitkering sociaal domein: Jeugd

4.249

4.742

4.845

4.914

Integratie-uitkering sociaal domein: Participatie

3.917

3.617

3.967

3.967

Dividend

Dividenduitkering N.V. BNG

14

14

25

25

Saldo financieringsfunctie

Renteresultaat

909

865

1.453

1.492

Overige

Bespaarde rente reserves

2.543

2.453

1.344

1.294

Bespaarde rente res. met ink. functie

743

726

0

0

Vrijval onderhoudsvoorzieningen

2.664

0

0

0

Inkomsten commerciële buitenreclame

37

34

34

38

Overige baten

2.174

1.927

1.421

1.320

Totaal baten programma

45.922

44.343

43.676

43.737

Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2015

2016

2016

2016

Programma 10

Heffing vennootschapsbelasting grex

0

584

0

0

Programma 11

Heffing vennootschapsbelasting overige

0

0

36

36

Totaal heffing vennootschapsbelasting

584

36

36